فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 11173 /77/ 1
تاريخ : 10/ 10 /77

حضرت آيت الله جنتي «دامت تائيداته»
دبير محترم شوراي نگهبان
 
بازگشت به نامه­ شماره 3900/1 /21 /77 مورخ 18 /9/ 77 اصلاحيه پاسخ ملاحظه شد مناسب است اولاً دستور فرمائيد مطلب با عباراتي گوياتر در مكاتبات اداري نوشته شود.
ثانياً توقيف معمولاً مطلق نيست و پس از زمان يا فروش يا اقدام قانوني رفع توقيف مي­شود كه بيشتر مقدمه فروش خواهد بود.
										محمدي يزدي	
								  	     رئيس قوه قضائيه
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-