فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/2096
تاريخ: 96/5/12

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 53753/45097 مورخ 1396/04/19؛

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب جلسه مورخ چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-