فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهرهبرداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعهسي بر روي رودخانه ارس

مصوب 17/‏9/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهرهبرداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعهسي بر روي رودخانه ارس» بنا به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 13/‏5/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به توسعهي روابط دوستانه ميان كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان براساس احترام متقابل، تفاهم و حسن همجواري و ابراز علاقهي طرفين جهت تداوم استفادهي مساوي از ظرفيتهاي آب و انرژي در مناطق مرزي مشترك رود ارس طبق موافقتنامههاي معتبر ميان دو كشور، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود.

 اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون انرژي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور در جلسه‌ي مورخ 9/‏8/‏1395 با الحاق يك تبصره به ماده واحده، آن را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 17/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 72588/‏182 مورخ 22/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 8/‏10/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3373/‏100/‏95 مورخ 8/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 17/‏9/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏10/‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاه‌هاي برق ‌آبي خداآفرين و قيزقلعه‌سي بر روي رودخانه ارس، مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هفتاد و هشتم (۷۸) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

...

ديدگاه عدم مغايرت

هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهرهبرداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعهسي بر روي رودخانه ارس، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-