فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2616
تاريخ: 10/ 12/ 1370
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر حبيبي
معاون اول محترم رياست جمهور
عطف به نامه شماره 63043 مورخ 29/ 11/ 1370:
تصويب نامه اصلاح تبصره 3 ماده 22 و مواد 28 و 29 اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مصوب سال 1374 مصوب جلسه 16/ 11/ 1370 هيئت وزيران در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-