فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 17 /11 /78
شماره:14188 /1 /11/ 3622736 /10
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
با اهداء سلام و تحيات الهي و آرزوي توفيقات روز افزون، 
احتراما، همانطور كه استحضار دارند قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تاريخ 10 /4 /1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيده است و متعاقبا پس از تصويب قانون اساسي و تأسيس و تشكيل آن شوراي محترم، بلحاظ اعتراضات و استعلامات مكرري كه با توجه به مشكلات عديده اجراي قانون مرقوم، گريبانگير اشخاص حقيقي و حقوقي شده بود آن شوراي محترم در پاسخ استعلام شماره 9248 مورخ 17 /7 /1361 رياست جمهوري محترم وقت، طي نامه ي شماره 5738 مورخ 24/ 7/ 1361 (تصوير پيوست در 2 برگ)، در 11 بند مغايرت قانون حفاظت و توسعه ي صنايع ايران و ساير قوانين و مقررات مرتبط با آن را با موازين شرعي اعلام فرمودند، ليكن چون مغايرت يا عدم مغايرت مفاد قانون مرقوم با فرمان حكومتي مورخ 9/ 12 /1357 بنيانگزار و رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) تصوير پيوست ، موضوع استعلام مذكور نبوده، در آن زمان شوراي محترم نگهبان، نفيا يا اثباتا اظهار نظري در خصوص مورد نفرمودند.
عليهذا، با عنايت به تعارض و مغايرت صريح قسمتي از مفاد قانون مذكور(بندهاي الف و ب علي الخصوص قسمت اخير تبصره ي ذيل بند ب آن قانون، با مفاد فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در خصوص تشكيل بنياد مستضعفان و ممنوعيت مداخله ي دولت در كليه اموال مروبط به اين بنياد و توجها به اظهار نظر صريح آن شوراي محترم به شماره 1035 مورخ 13 /7/ 1368 (تصوير پيوست)، مبني بر اينكه ، بنابراين دولت و مجلس نمي توانند در رابطه با بنياد مستضعفان(جانبازان) قانون وضع نموده و تعيين تكليف كنند...، استدعا دارد نظريه ي آن شوراي محترم در خصوص آن قسمت از مفاد قانون حفاظت و توسعه ي صنايع ايران را كه با مفاد فرمان حكومتي حضرت امام (ره) (ناظر بر حقوق اين بنياد مستضعفان و جانبازان گرانقدر) تعارض دارد اعلام فرمايند.
قبلا از اظهار نظر و تعيين تكليفي كه در خصوص مورد معمول مي فرمايند سپاسگزاري مي نمايد.س57
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-