فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20428

تاريخ: 1399/8/14

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9803987 مورخ 03/‏02/‏1399؛

موضوع عبارت «در نيمسال ششم نمره پايان‌نامه از 17 منظور مي‌شود» از ماده 25 مجموعه مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب 13/‏7/‏1395 دانشگاه صنعتي اميركبير، در جلسه مورخ 07/‏08/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- مصوبه مورد شكايت در صورتي كه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه نباشد، خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن با ديوان محترم عدالت اداري است.

سيامك ره‌پيك

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-