فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1256 /ق مورخ 30/ 7/ 60 :
لايحه راجع به الحاق يك تبصره به ماده دو قانون نظام صنفي مصوب كميسيون‌هاي ارشاد اسلامي و امور قضايي در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت اعضاء شورا مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-