فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
مصوب 6‏/12‏/1393درباره‌ي اساسنامه
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 1389، «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي» را بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه‌ي مورخ 16‏/9‏/1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 112860‏/51256 مورخ 26‏/9‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8‏/11‏/1393، برخي از مفاد آن را مغاير با اصل (15) قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 3464‏/102‏/93 مورخ 12‏/11‏/1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. بر اين اساس، هيئت وزيران در جلسه‌ي مورخ 6‏/12‏/1393 خود، ايراد شورا را رفع و مصوبه‌ي اصلاحي را جهت بررسي مجدد، طي نامه‌ي شماره 154054‏/51256 مورخ 17‏/12‏/1393 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 19‏/1‏/1394، اصلاحات مجلس را رافع ايراد قبلي خود دانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 197‏/102‏/94 مورخ 25‏/1‏/1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 16‏/9‏/1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8‏/11‏/1393
هيئت وزيران در جلسه 16‏/9‏/1393 به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات - مصوب 1389-{1} تصويب كرد:
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع تصويب‌نامه شماره 50298‏/ت 46428ه‌ مورخ 16‏/3‏/1391 و اصلاحات بعدي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- ...
3-‌ در تبصره ماده (13)،{2} واژه «غير پرسنلي» بعد از واژه «قراردادهاي» اضافه و عبارت «و ساير مكاتبات با امضاي رئيس هيئت عامل خواهد بود» حذف مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
طبق اصل (15) قانون اساسي، كليه‌ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با زبان و خط فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه‌ي غير فارسي «پرسنلي» در بند (3) اين مصوبه، مغاير با اصل (15) قانون اساسي است. لذا بايد معادل فارسي واژه‌ي مزبور به‌جاي آن استفاده شود.
نظر شوراي نگهبان
در تبصره ماده (13)، معادل فارسي واژه «پرسنلي» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
*******
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 6‏/12‏/1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19‏/1‏/1394
در تبصره ماده (13)، عبارت «قراردادها به غير از قراردادهاي كاركنان» جايگزين «قراردادها» مي‌گردد.
ديدگاه عدم مغايرت
با توجه به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي به‌جاي واژه‌ي «پرسنل» از واژه‌ي «كاركنان» استفاده شده است، ايراد قبلي شورا مبني بر به‌كاربردن واژه‌ي غير فارسي و مغايرت آن با اصل (15) قانون اساسي برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي، با توجه به اصلاحات به ‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==================================================================================================

1. ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي‌نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمك‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد. بانك‌ها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5 /0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره 1- ...
تبصره 3- اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

2. ماده (13) اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 20 /6 /1390 هبئت وزيران (ابلاغي 16/ 3 /1391): «ماده ۱۳- وظايف و اختيارات رئيس هيئت عامل به شرح زير است:
الف- ...
تبصره- اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي صندوق بايد به امضاي رئيس هيئت عامل و يكي از اعضاي هيئت عامل و مهر صندوق برسد و ساير مكاتبات با امضاي رئيس هيئت عامل خواهد بود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-