فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/9509

تاريخ: 1398/1/17


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 114945/‏388 مورخ 27/‏12/‏1397 و پيرو نامه شمارة 9491/‏102/‏97 مورخ 28/‏12/‏1397؛

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

مصوب جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:

1- در ماده 6، عبارت «و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد»؛ از اين جهت كه معلوم نيست آيا نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني ميباشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در تبصره ماده 17، از اين جهت كه آيا گزارش دهندگاني كه اطلاعات آنها صحيح ميباشد ولي غيرقابل اثبات است مشمول احكام اين ماده ميشوند يا خير، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- اطلاق حكم ماده 28، نسبت به دستگاههايي كه در قانون اساسي داراي وظايف خاص ميباشند، مغاير اصولي چون 57، 60، 156، 170 و 173 قانون اساسي است. همچنين در تبصره اين ماده، تصويب آييننامه توسط سران سه قوه، مغاير اصول 138 و 158 قانون اساسي ميباشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-