فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 30757/ت30367ه	شماره انتشار : 17345 	
تاريخ ابلاغ: 18/ 06/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 25/ 06/ 1383	

هيئت وزيران در جلسه مورخ14/ 5/ 1383 بنابه پيشنهاد شماره13897/ 100 مورخ14/ 5/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد ( 2 ) و ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصـادي ، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايران ـ مصـوب 1379ـ و مصـوبـه شمـاره 76016/ 1901 مورخ 24/ 4/ 1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند « ب » ماده ( 1 ) قانون مذكور ، باتجديد سازمان و تغييرنام و اصلاح اساسنامه شركت طرح و توسعه تلفن ايران ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شركت ارتباطات زيرساخت ، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب 14/ 05/ 1383

فصل اول : كليات

ماده 1ـ « شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران » با اصلاح اساسنامه و وظايف به « شركت ارتباطات زيرساخت » تغيير نام مي يابد ودر قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي ) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه « شركت » ناميده مي شود .

ماده 2ـ تعريف شبكه ارتباطات زيرساخت : شبكه ارتباطات زيرساخت عبارت از مجموعه سيستمهاي مخابراتي از قبيل مراكز مايكروويو بين شهري و بين الملل ، شبكه اصلي فيبر نوري ، ايستگاههاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زيرساخت ، مراكز سوئيچ راه دور ( pc,sc ) و بين الملل ( ISC ) است كه تامين ظرفيت انتقال و راه يابي و ترافيك بين شهري و بين الملل موردنياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي را برعهده دارد .

ماده 3ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي گردد : 
هدف از تشكيل شركت ، مديريت ، ساماندهي ، ايجاد ، توسعه ، تامين ، نظارت ، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات زيرساخت كشور و ارايه خدمات ارزش افزوده آن مي باشد كه با استفاده از فناوريهاي جديد ارتباطي در قالب طرحها وبرنامه هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي ) در زمينه نظارت ، تصويب طرحهاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي يابد .

ماده 4ـ مركز شركت تهران است .

ماده 5 ـ شـركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي ( خاص ) اداره مي شود . اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد .

ماده 6ـ مدت شركت نامحدود است .

ماده 7ـ سرمايه شركت دوهزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم صدهزار ريالي با نام تقسيم شده كه شامل اموال و داراييهاي شركت و از محل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تامين و تماما متعلق به شركت اخيرالذكر است .

تبصره ـ از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت ، حداكثر به مدت يك سال ، نيروي انساني « مستقر در حوزه ستادي شركت مخابرات ايران » ، تاسيسات ، لوازم و تجهيزات ، حقوق ، مطالبات ، ديون و تعهدات و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زيرساخت ، به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك موردانتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مي نمايد .

فصل دوم : موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 8 ـ وظايف شركت كه در ماده ( 5 ) اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين مي گردد :

1ـ تهيه و تدوين طرحهاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات زيرساخت براساس الزامات ، نيازها ، استانداردها و ضوابط .

2ـ بـازاريابي ، تاسيس ، توسـعه ، بهسازي ، اجرا ، نگهداري و بهره برداري و همچنين نظارت و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت كشور .

3ـ تامين كليه نيازهاي ارتباطي زيرساختي متقاضيان اعم ازبخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني ارائه دهنده خدمات مخابراتي مجاز طبق استانداردهاي ملي و بين المللي .

4ـ تهيه و تصويب دستورالعملها ، ضوابط ، معيارها و استانداردهاي فني وتخصصي مورد نياز شركت در زمينه تاسيس ، توسعه ، نگهداري و بهره برداري از شبكه زيرساخت .

5ـ همكاري با ساير اپراتورهاي مخابراتي بين المللي در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك بين الملل .

6ـ عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين المللي و شركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات زيرساخت .

7ـ مديريت ، برنامه ريزي ، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور توسعه مهارتهاي لازم .

8 ـ تهيه واجراي طرحهاي مسيريابي وهمزماني درشبكه زيرساخت مخابرات كشور .

9ـ ايجاد امكانات وبسترهاي موردنياز جهت اعمال سياستهاي نظارت برشبكه زير ساخت توسط مراجع ذيربط .

10ـ ارائه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري .

11ـ اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان .

12ـ مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد .

تبصره 1ـ شركت واحد استاني نخواهد داشت و كليه فعاليتهاي اجرايي خود در سطح استانها را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غيردولتي و به صورت رقابتي انجام خواهد داد .

تبصره 2ـ شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد .

فصل سوم : اركان شركت

ماده 9ـ اركان شركت عبارتست از : 
الف ـ مجمع عمومي . 
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل . 
ج ـ بازرس ( حسابرس ) .

ماده 10ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي ) و رياست آن به عهده رييس هيئت مديره شركت مذكور مي باشد .

ماده 11ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1ـ مجمع عمومي عادي . 
2ـ مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 12ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد . يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس ( حسابرس ) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است . بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

ماده 13ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسميت خواهد داشت . تصميمات درمجمع عمومي عادي همواره با 3 راي و در مجمع عمومي فوق العاده با 4 راي موافق معتبر خواهد بود . دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد ، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده 14ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس ( حسابرس ) شركت .

5 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي يادشده با رعايت ماده ( 241 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .

6ـ تعيين حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) شركت .

7ـ اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي .

8 ـ تصويب تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

9ـ اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي .

10ـ اتخاذ تصميم درباره تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

11ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط ازجمله اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

12ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهيهاي شركت .

13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .

ماده 15ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد : 
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب . 
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب . 
3ـ بررسي و ارائه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات جهت تصويب در مراجع ذيصلاح .

ماده 16ـ هيئت مديره شركت مركب از 3 عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و حداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ( وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ) منصوب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است .

تبصره ـ اعضاي هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس هيئت مديره انتخاب مي كنند و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند .

ماده 17ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هردليل ديگر كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيئت مديره غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .

تبصره ـ شرايط انتخاب عضو علي البدل مطابق ماده ( 16 ) مي باشد .

ماده 18ـ جلسات هيئت مديره با حضور تمامي اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيئت مديره اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 19ـ جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .

ماده 20ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد .

ماده 21ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضـوع فعـاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحـا در صـلاحيت مجمـع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيئت مديره همچنين داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي باشد :

1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .

2ـ تاييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .

3ـ رسيدگي و تاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي .

4ـ تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

5ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .

6ـ بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .

8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي .

10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

11ـ بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط ازجمله اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

12ـ انتخاب و عزل مديرعامل با حكم رييس مجمع عمومي شركت .

13ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .

14ـ تشخيـص مطالبات مشكوك الوصول و پيشـنهاد براي وضـع ذخيره به مجمع عمومي .

تبصره ـ هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .

ماده 22ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مديرعامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 23ـ وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد : 
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي . 
2ـ تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره . 
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره . 
4ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط . 
5ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره . 
6ـ تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي . 
7ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط . 
8 ـ اتخـاذ تصميم و اقدام نسبت به امور و عمليـاتـي كه در حيطه وظـايف مجمع عمومي و هيئت مديره قرار نگرفته است . 
9ـ عزل و نصب و ارتقاي كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات مربوط .

ماده 24ـ مديرعامل ، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات ( ازجمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و پس از اخذ نظر هيئت مديره و مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد .

ماده 25ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره ( يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد . مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد .

تبصره ـ مادامي كه باتوجه به تركيب سهام ، شركت دولتي شناخته شود ، كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي خواهد رسيد .

ماده 26ـ شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .

تبصره ـ اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

فصل چهارم : امور مالي

ماده 27ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد .

ماده 28ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس ( حسابرس ) قرار داده شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 8340/ 30/ 83 مورخ 5/ 6/ 1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-