فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 49486/ت 16829ه	شماره انتشار : 15041 	
تاريخ ابلاغ: 16/ 07/ 1375	تاريخ روزنامه رسمي : 29 /07/ 1375	

اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي موضوع تصويب نامه شماره 6754 مورخ 13. 6/ 1358
مصوب 11/ 06/ 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/ 6/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 7/ 3/ 1375 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده ( 1 ) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي - مصوب 1358 - تصويب نمود : 
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي - موضوع تصويب نامه شماره 6754 مورخ 13/ 6/ 1358 - به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در ماده ( 12 ) ، عبارت « تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است » حذف مي شود .

2 - در ماده ( 14 ) ، عبارت « تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال » حذف مي شود .

3 - متن زير جايگزين ماده ( 15 ) مي شود : 
« ماده 15 - مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هيأتي يا به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا هر يك از كاركنان سازمان ، تفويض نمايد . »

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 0856/ 21/ 75 مورخ 1/ 7/ 1375 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-