فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:82/30/5902
تاريخ: 1383/9/15
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه‏هاي شماره 60685 مورخ 1382/8/27 و شماره 37489/ 16 مورخ 1382/5/29و شماره 10837 مورخ 1382/2/22 و پيرونامه‏هاي شماره 82/30/5796 مورخ 1382/9/4و شماره 4160/30/82 مورخ 18/6/1382 و شماره 82/30/4045 مورخ 1382/6/6و شماره 82/30/3168مورخ 1382/3/12 و شماره 82/30/3034 مورخ 1382/2/31 ؛ «طرح تجارت الكترونيكي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 1382/9/12 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
1ـ صدر ماده (20) چون بطلان معامله را در صورتي كه مخاطب اخطاري از اصل‏ساز مبني بر عدم صدور پيام از ناحيه او دريافت نمايد، مشروط به داشتن وقت معقولي براي اقدام نموده است خلاف شرع مي‏باشد زيرا همانطور كه قبلاً گفته شد هرگاه «داده پيام» از اصل‏ساز صادر نشده باشد در هر صورت معامله باطل است.
ـ ذيل ماده (20) نيز چون ملاك بطلان معامله را دانستنِ مخاطب يا لزوم دانستنِ او به عدم صدور يا به صدور اشتباهي داده پيام از اصل‏ساز دانسته است خلاف شرع است، زيرا اگر واقعاً داده پيام از اصل‏ساز صادر نشده باشد و يا اشتباهاً صادر شده باشد در تمام صُوَر معامله باطل است.
و همانگونه كه در بند (1) ايراد قبلي آمده است اگر اين ماده به اين صورت اصلاح شود كه: ماده 20ـ «ماده (19) شامل مواردي نيست كه داده پيام از اصل‏ساز صادر نشده باشد و يا بطور اشتباه صادر شده باشد» رفع ايراد خواهد شد.
2ـ اصلاح به عمل آمده در ماده (64) رافع اشكال نيست و از اين جهت ايراد بند (7) كماكان به قوت خود باقي است زيرا منشأ اين ايراد شمول قانون‏هاي مصوب 1348 و 1352 نسبت به موارد مذكور است و اين شمول هنوز هم باقي است.
3ـ چون در ماده (77) هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است قهراً ايراد بند (7) كماكان به قوت خود باقي است.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-