فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1020
تاريخ: 1374/8/16
دبير محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌
با سلام‌
عطف به نامه شماره 1481/م د ش مورخ 74/7/15 و پيرو نامه شماره 889 مورخ 74/6/26 اشعار ميدارد:
 موضوع به اصول قانون اساسي مربوط نمي‌شود. ضمناً متذكر ميگردد چنانچه مقصود تفسير قانون اساسي باشد با توجه به آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان از طريق رياست محترم قوه مجريه قابل اقدام است.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان‌
احمد عليزاده‌
74/8/16
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-