فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2690
تاريخ: 9/ 12/ 1363
رياست كل ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه 63/57 مورخ 1/ 11/ 1363:
موضوع پرونده كلاسه 63 /54 در جلسه شوراى نگهبان مطرح و بررسى شد و به نظر اكثريت فقها مصوبه شوراى انقلاب با فرمان حضرت امام(ره) از لحاظ شرعى مغايرت ندارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-