فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/17532

تاريخ: 1399/3/7

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 5802/‏531 مورخ 20/‏02/‏1399 و پيرو نامه شمارة 17419/‏102/‏99 مورخ 30/‏02/‏1399؛

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 30/‏02/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايرادات سابق اين شورا نسبت به مغايرت مواد 1 و 3 با اصل 75 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-