فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي ذبيح‌اله ذوالفقاري مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن تصميم شماره 174 /10/ 892 مورخ 21 /2 /1389 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي رياست‌جمهوري.
بررسي: در فرضي كه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ... اختيار تصويب اين تصميم‌نامه را دارا باشد و اين تصميم موجب اضرار نگردد تصميم مذكور خلاف شرع نمي‌باشد.
توضيح اينكه با توجه به اينكه مجوزي براي فعاليت شاكي صادر شده است مناسب است مجوز مذكور ديده شود تا مبادا تصميم شوراي هماهنگي مناطق آزاد ... خلاف آن قرارداد بوده و درنتيجه مستلزم اضرار به ايشان گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-