فايل ضميمه :
        طرح دو فوريتي اصلاح بند «و» ماده (44)  قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: ظاهراً اشكال افزايش هزينه عمومي در مورد بند «ك» ماده «20» جاري است و با حذف اين بند اشكال شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-