فايل ضميمه :
        اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني«ره»

ماده  17 : هيأت مديره متشكل از پنج عضو ... .
بررسي : اطلاق ماده مذكور خلاف شرع دانسته شد زيرا عدم ذكر شرائط تعهد، وثاقت و امانت‌داري براي اعضاء هيأت مديره زمينه‌ساز تسلط افراد غيرواجد شرائط مذكور گرديده و لذا خلاف شرع مي‌باشد.

ماده  23 : وظائف و اختيارات هيأت مديره ... .
بررسي : مبنياً بر اشكال مذكور در ماده 17 ،‌اطلاق اين ماده نيز داراي اشكال مي‌باشد و زمينه‌ساز ورود آن ايرادات مي‌گردد.
همچنين عدم ذكر اين شرائط (تعهد، وثاقت، امانت‌داري) براي مديرعامل شركت و بازرس شركت (ماده 30) زمينه‌ساز تسلط افراد غير واجد شرائط گرديده و موجب ورود ايرادات مذكور گرديده و لذا خلاف شرع مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-