فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :  4276 / 102 / 94 
تاريخ : 6 / 8 / 1394
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 73340 / 49458 مورخ 08 / 06 / 1394 و پيرو نامۀ شمارۀ 739 / 102 / 94 مورخ 21 / 02 / 1394 ؛
اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثار گران

مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران ؛ در جلسات كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب هيأت وزيران رسيده است ؛ در جلسه مورخ 06 / 08 / 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و برسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد .


محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-