فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10526

تاريخ: 1398/4/3

 

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامههاي شمارة 12282/‏54456 مورخ 08/‏02/‏1398 و شمارة 18001/‏ت54456ه‍ مورخ 22/‏02/‏1397 و شمارة 56240/‏ت55468ه‍ مورخ 02/‏05/‏1397؛

 

اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

مصوب جلسات مورخ سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت، مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت و مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با يادآوري اين نكته كه
«با توجه به مفاد اصل 85 قانون اساسي در خصوص تصويب اساسنامه دائمي سازمان
ها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و لزوم تأييد آنها توسط شوراي نگهبان و با عنايت به بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه تدوين اساسنامه صندوق كار آفريني اميد را به هيأت وزيران واگذار نموده است و لذا اين اساسنامه از مصاديق اساسنامههاي اصل 85 قانون اساسي محسوب ميشود»، در خصوص مفاد اساسنامه مذكور به شرح زير اظهارنظر ميگردد:

1_ در ماده 1، با توجه به اينكه برخي از مواد قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي آن و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، مشتمل بر ابهامات و اشكالات خلاف موازين شرع است، مواد مربوط به هر يك از قوانين مشخص شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

2_ در تبصره ماده 5، قائممقامي صندوق از صندوق مهر امام رضا(عليهالسلام) در خصوص موقوفات و نذوراتي كه با عنوان صندوق مهر امام رضا(عليهالسلام) داده شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_ در بند (پ) ماده 12، شرط اعتقاد به غير دين مبين اسلام، خلاف موازين شرع شناخته شد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-