فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : م/1801
تاريخ : 19 /1/ 1360
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشوردردوماهه اول سال 1360 كه درجلسه مورخ 18 /1 /1360 باحضوراعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد درجلسه خصوصي شوراي نگهبان موردبحث وبررسي قرارگرفت ونظرشورابه شرح زيراعلام مي گردد :
"چون باتوجه به لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب مورخ 30 /2/ 59 ناظربه تبصره2 لايحه قانوني تاسيس دفتررئيس جمهوري مصوب 13/ 11 /58 بازسازي وتكميل كارهاي ساختماني محل دفترمزبورمبلغ 160 ميليون ريال اختصاص داده شده ، تبصره 6 پيشنهادي نمايندگان مجلس دايربه اختصاص باقي مانده مبلغ فوق جهت توسعه اردوگاه هاي آوارگان جنگي باعنايت به اين كه عدم لزوم تكميل پروژه ساختماني مزبوررا افاده نمي كند ، مالاً به افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامدبدون اين كه طريق تامين آن معلوم شده باشد وبنابراين تبصره مزبورمغايراصل 75قانون اساسي مي باشد ، ماده واحده وسايرتبصره هامخالف قانون اساسي شناخته نشد . بديهي است باتوجه به توضيحات معاون وزارت اقتصادودارائي پرداخت وام هابارعايت ضوابط شرعي انجام خواهدشد . "
دبيرشوراي نگهبان
لطف الله صافي
19/ 1 /1360
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-