فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس كه در جلسه 27 /7/ 1393 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي : خلاف شرع دانسته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-