فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7551/ 30/ 83
تاريخ: 16/ 3/ 83

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 3777/ 30007 مورخ 5/ 2/ 1383؛

اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد،
انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/ 3/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-