فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7311
تاريخ: 25 /4/ 1371

حضرت آيت الله جناب آقاي محمدي گيلاني
دبير محترم شوراي نگهبان 
احتراماً، شركتهاي خارجي طرف قرارداد شركتهاي دولتي  ايران به لحاظ حاكميت مقررات مرور زمان در كشورهاي خارج كه برد دعوي آنان مي‌انجامد يا استفاده از نظر آن شوراي محترم در خصوص مغايرت مرور زمان با شرع، فارغ از دغدغه شمول مرور زمان ورد دعاوي خود از طرف دادگاههاي خارجي، اين دعاوي را در دادگاههاي ما مطرح نموده و بالنتيجه زيان ناشي از عدم دستيابي به خواسته‌هاي كلان خود در ساير كشورها را با دستيابي به خواسته‌هاي خود از طريق مراجعه به محاكم ايران جبران مي‌نمايند.
اينك با عنايت به مسئله بهره كه وصول آن از خارجيان غير مسلمان طرف قرارداد مغاير با شرع تشخيص داده نشده است اين سوال مي‌شود كه آيا مي‌توان شمول مرور زمان در مورد خارجيان غيرمسلمان طرف قرارداد را نيز خلاف شرع ندانست؟
علي هذا و باالتفات به نياز مبرمي كه به نظر شوراي محترم نگهبان در اين خصوص وجود دارد،خواهشمند است با طرح مسئله در يكي از جلسات شورا نتيجه را به اينجانب اعلام فرمائيد.
شايان ذكر است كه چون قراردادهاي منعقده در رژيم گذشته خصوصاً در مواردي كه يك طرف قرارداد، موسسات يا شركتهاي دولتي بوده اغلب به زيان طرف ايراني تنظيم شده، لذا عدم استفاده از شمول مرور زمان،‌علاوه بر تحمل اين قبيل زيانها، نوعاً به پرداخت ميليونها و گاه دهها و صدها ميليون دلار از طرف موسسات يا شركتهاي دولتي به موسسات يا شركتهاي خارجي طرف قرارداد متنهي مي‌شود.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-