فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12161/ت 20211ه		
تاريخ ابلاغ: 29/ 03/ 1379	

اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
مصوب 04/ 03/ 1379

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/3/4 با توجه به نظريه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 2014ﮬ/ب مورخ 1377/6/9 ) تصويب نمود : 
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ( موضوع تصويبنامه شماره . 79671/ت18558ﮬ - مورخ 1376/12/16 ) به شرح ذيل اصلاح مي شود : 
1 - بندهاي ( 6 ) و ( 7 ) ماده ( 9 ) حذف مي گردد . 
2 - عبارت " با رعايت قوانين و مقررات مربوط" در انتهاي بند ( چ ) ماده ( 11 ) اضافه مي گردد . 
3 - در ماده ( 16 ) عبارت " در چارچوب مقاصد و اهداف شركت" جايگزين عبارت " و تأمين مقاصد و اهداف شركت" مي گردد . 
4 - متن ذيل به عنوان تبصره به ماده ( 18 ) الحاق مي گردد : 
تبصره - چكهاي شركت بايد به امضاي ذي حساب يا مقام مجاز از طرف وي نيز برسد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 509/ 21/ 79 مورخ 1379/3/11 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-