فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 107674/ت50348هـ	
تاريخ ابلاغ: 16/ 09/ 1393	

اصلاح ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي
مصوب 23/ 07/ 1393

هيئت وزيران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

متن زير جايگزين ماده ( 6 ) اساسنامه شركت آب منطقه اي خراسان رضوي موضوع تصويب نامه شماره 84949/ت44692هـ مورخ 2/ 5/ 1391 مي شود : 
ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ هفت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد و پانصد و هشتاد و نه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ( 000/ 450/ 589/ 395/ 7 ) ريال است كه به هفتصد و سي و نه ميليون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و چهل و پنج ( 945/ 558/ 739 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است . افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي تأمين شده است .

اين متن به موجب نامه شماره 2645/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-