فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظر شوراي نگهبان
شماره: 4976
تاريخ: 11 /9 /72
رياست محترم دادگاه كيفري يك شعبه 18 مشهد
با سلام؛
عطف به نامه شماره 1549/ 18 مورخ 23 /4/ 72 در مورد مفاد مواد 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري اشعار مي‌دارد:
چون بازپرس حق حكم ندارد و توقيف در واقع منع مالك از تصرف در اموال او است لذا شرعاً جايز نمي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-