فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    آيين‌نامه‌اجرائي‌قانون‌واگذاري‌زمينهاي‌داير و باير كه‌بعداز انقلاب‌به‌صورت‌كشت‌موقت‌در اختيار كشاورزان‌قرار گرفته‌است . (تاريخ تصويب 7 /12 /1369)

شماره: 12008/ 388/ق
تاريخ: 27 /12 /1369

رياست جمهوري اسلامي ايران
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 7 /12/ 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده به پيوست براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني - رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
شماره: 97
تاريخ: 6 /1 /1370
 
وزارت كشاورزي 
 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در جلسه مورخ 7 /12 /1369مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 12008/ 388/ق مورخ 27 /12 /1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
  
اكبر هاشمي رفسنجاني - رئيس جمهور
 
شماره: 12008/388/ق
تاريخ: 27 /12 /1369
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است»
 
ماده واحده: تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8 /8 /1365 به قوت خود باقي است.
 
موضوع «آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 7 /12 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
 
اكبر هاشمي رفسنجاني - رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-