فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 26/ 10/ 1374
شماره: 35095/ 15144
شوراي محترم نگهبان
بازگشت به نامه شماره 1168 مورخ 17/ 8/ 1374، به پيوست اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران كه مطابق نظريه آن شوراي محترم -موضوع نامه يادشده-اصلاح و در جلسه مورخ 5/ 9/ 1374 به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

ماده 13-اختيارات و وظايف مجمع عمومي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارت است از: 
2-13-پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه صندوق به هيأت وزيران برابر قوانين و مقررات مربوط
13-13-پيشنهاد تأسيس يا انحلال شركتهاي فرعي يا تابعه و پيشنهاد تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه شركتهاي ياد شده در داخل كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به هيأت ووزيران.
ماده 17-اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير مي باشد:
11-17-تهيه پيشنهاد هاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز افزايش يا كاهش سرمايه صندوق جهت ارايه به مجمع عمومي.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-