فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي{1}
هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 16/‏9/‏1393 به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات - مصوب 1389-{2}تصويب كرد:
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع تصويب‌نامه شماره 50298/‏ت 46428ه‌ مورخ 16/‏3/‏1391 و اصلاحات بعدي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در بند (3) ماده (3)،{3}عبارت «بازار و» قبل و عبارت «فني،» بعد از واژه «وضعيت» و عبارت «و طرح‌هاي آنها» بعد از عبارت «دانش‌بنيان» اضافه و همچنين عبارت «مالي- اقتصادي» جايگزين عبارت «مالي و اقتصادي» مي‌گردد.»
آقاي عليزاده ـ به نظرم، اين مورد اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، چيزي نيست.
منشي جلسه ـ من متن اوليه را خدمتتان عرض مي‌كنم. خودِ ماده (3) اين است: «ماده 3- موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود: ...» كه بند (3) آن، به اين صورت بوده است: «3- بررسي وضعيت مالي و اقتصادي شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دانش‌بنيان به ‌منظور اعطاي تسهيلات».
آقاي عليزاده ـ اين، اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ در بند اصلاحي بعدي گفته‌اند: «2- در انتهاي بند (11) ماده (3)،{4}عبارت «به منظور حفظ ارزش سرمايه صندوق» حذف مي‌گردد.» كه با حذف اين عبارت، بند (11) ماده (3) چنين مي‌شود: «11- مديريت بهينه منابع در اختيار».
در بند (3) هم گفته‌اند: «3- در تبصره ماده (13)،{5}واژه «غير پرسنلي» بعد از واژه «قراردادهاي» اضافه و عبارت «و ساير مكاتبات با امضاي رئيس هيئت عامل خواهد بود» حذف مي‌گردد.» يعني متن تبصره‌ي اصلاحي چنين مي‌شود: «تبصره- اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور قراردادهاي غير پرسنلي صندوق بايد به امضاي رئيس هيئت عامل و يكي از اعضاي هيئت عامل و مهر صندوق برسد.»
آقاي عليزاده ـ يعني گفته‌اند در قراردادهاي غير پرسنلي، كارها بايد به اين طريق انجام شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اينجا، لفظ «پرسنلي»، مغاير با اصل (15) است. در تبصره‌ي ماده (13) كه گفته است واژه‌ي «غير پرسنلي» بعد از واژه‌ي «قراردادهاي» اضافه مي‌شود، اين كلمه‌ي «غير پرسنلي» اجنبي است. معادل «پرسنل» چه واژه‌اي بايد بگذارند؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌توانند بگويند «كارمندان».
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، اين لفظ ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد كه در اينجا، معادل فارسي واژه‌ي «پرسنلي» ذكر شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين مورد «تذكر» نيست؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ايراد قانون اساسي دارد.
آقاي عليزاده ـ ايراد است ديگر.
آقاي جنتي ـ خلاف اصل (15) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (15) قانون اساسي است.{6}

========================================================================================

1. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي در تاريخ 16/‏9/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 112860/‏51256 مورخ 26/‏9/‏1393، به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 8/‏11/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3464/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 6/‏12/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي 19/‏1/‏1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 197/‏102/‏94 مورخ 25/‏1/‏1394 به هيئت وزيران اعلام شد.

2. تبصره (3) ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/‏8/‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمك‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابع مي‌باشد. بانك‌ها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5/‏0% ) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبره 1- ...
تبصره 3- اساسنامه اين صندوق، شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

3. بند (3) ماده (3) اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 13/‏2/‏1391 هيئت وزيران: «ماده 3- موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- ...
3- بررسي وضعيت مالي و اقتصادي شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دانش‌بنيان به منظور اعطاي تسهيلات»

4. بند (11) ماده (3) اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 13/‏2/‏1391 هيئت وزيران : «ماده 3- موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
1- ...
11- مديريت بهينه منابع در اختيار، به منظور حفظ ارزش سرمايه صندوق»

5. تبصره‌ي ماده (13) اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 13/‏2/‏1391 هيئت وزيران: «ماده 13- ...
تبصره- اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي صندوق بايد به امضاي رئيس هيئت عامل و يكي از اعضاي هيئت عامل و مهر صندوق برسد و ساير مكاتبات با امضاي رئيس هيئت عامل خواهد بود.»

6. نظر شماره 3464/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 112860/‏51256 مورخ 26/‏9/‏1393، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يك‌هزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- در تبصره ماده (13)، معادل فارسي واژه «پرسنلي» ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-