فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 97/102/7276
تاريخ: 97/7/18


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 55194/ 79 مورخ 07/ 07/ 1397 و پيرو نامه شمارة 7220/ 102 /97 مورخ 15/ 07/ 1397؛
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد
براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18 /07/ 1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است، لذا مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده 37، واژه «تشريفات» به «پيوندنامه» اصلاح گردد.

عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-