فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/26833

تاريخ: 1400/4/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 28312/‏‏‌‌173 مورخ 07/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 26737/‏‏‌‌102 مورخ 16/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400؛

طرح جهش توليد مسكن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم تير ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 16/‏‏‌‌04/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ در تبصره 4 ماده 4، تعريف اوراق رهني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 6، اوراق رهني مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 4، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ اطلاق ماده 18، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، از جهت ايجاد هزينه دلالي و مشاوره براي معاملات مذكور، كماكان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-