فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 8215/ت 158ه	شماره انتشار : 14114	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/ 5/ 1372 بنا به پيشنهاد شماره 6069 - 71/10/ و مورخ 25/ 9/ 1371 وزارت جهاد سازندگي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره ( 2 ) قانون ادغام شركتهاي سهامي دولتي كه در زمينه توليد و پرورش طيور فعاليت مي نمايند - مصوب 1371 - اساسنامه شركت سهامي طيور كشور را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي طيور كشور
مصوب 13/ 05/ 1372

فصل اول - كليات

ماده 1 - به منظور اجراي مفاد تبصره ( 2 ) ماده واحده لايحه قانوني ادغام شركتهاي سهامي دولتي كه در زمينه توليد و پرورش طيور فعاليت مي نمايند - مصوب 19/ 2/ 1371 مجلس شوراي اسلامي - شركت سهامي طيور كشور كه در اين اساسنامه اختصارأ شركت ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد .

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به وزارت جهاد سازندگي مي باشد و بر طبق اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد .

ماده 3 - مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط نسبت به ايجاد شعب و نمايندگي اقدام نمايد.

ماده 4 - شركت از نوع سهامي بوده و مدت آن نامحدود است .

فصل دوم : وظايف و اختيارات شركت

ماده 5 - موضوع شركت عبارت است از توليد و پرورش ، نگهداري ، خريد ، فروش ، صادرات و واردات انواع گونه هاي لاين و اجداد طيور و متفرعات آن .

ماده 6 - وظايف شركت عبارت است از :

1 - توليد و پرورش انواع گونه هاي لاين و اجداد طيور و متفرعات آن .

2 - ايجاد آزمايشگاههاي تحقيقاتي منطبق با موضوع شركت .

3 - انجام خدمات بازرگاني در جهت واردات اقلام مورد نياز و صادرات اقلام توليدي شركت طبق قوانين مربوط .

4 - خريد و بكارگيري ماشين آلات ، ادوات ، تجهيزات ، مصالح و مواد اوليه مورد نياز در جهت وظايف شركت .

5 - مطالعه و بررسي روشهاي مناسب اجرايي و تدوين دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذي صلاح و توليدكنندگان به منظور بهبود روش هاي توليد .

6 - شركت در مجامع داخلي ، خارجي و بين المللي ذي ربط با رعايت مقررات مربوط .

7 - سرمايه گذاري و مشاركت با سيستم بانكي يا شركتهاي تعاوني ، خصوصي و اشخاص حقيقي به منظور يپشبرد اهداف شركت .

8 - دريافت تسهيلات اعتباري از بانكها و ساير موسسات اعتباري بر طبق مقررات و ييآن نامه هاي مربوط و تصويب مجمع عمومي شركت .

9 - انجام كليه امور مرتبط با موضع شركت كه از طرف موسسات ، شركتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي ارجاع مي شود ، با دريافت حق الزحمه و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب مجمع عمومي .

10 - انجام ساير اقداماتي كه بنا به يپشنهاد و تصويب مجمع عمومي در جهت تحقق اهداف شركت لازم است .

فصل سوم - سرمايه شركت

ماده 7 - سرمايع اوليه شركت مبلغ ده ميليون ( 000/000/ 10 ) ريال مي باشد كه به هزار ( 1000 ) سهم ده هزار ( 000/ 10 ) ريالي غير قابل انتقال و با نام تقسيم مي شود و تماماً متعلق به دولت است .

تبصره 1 - سرمايه شركت از محل كليه اموار منقول و غير منقول ، مطالبات و وجوه نقد متعلق به شركتهاي سهامي جوجه كشي نارمك و پرورش و توليد گوشت بوقلمون پس از تاديه ديون و تعهدات دو شركت مزبور بر مبناي ارزش دفتري ، تعيين و به شركت منتقل خواهد شد .

تبصره 2 - سرمايه شركت با يپشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده قابل افزايش و كاهش مي باشد .

فصل چهارم - اركان شركت

ماده 8 - اركان شركت عبارتند از : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - بازرس ( حسابرس )

مجمع عمومي

ماده 9 - اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
1 - وزير جهاد سازندگي ( رييس مجمع عمومي ) 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
3 - رييس سازمان برنامه و بودجه

تبصره - مجمع عمومي به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود .

ماده 10 - جلسات مجمع عمومي عادي بنا به دعوت وزير جهاد سازندگي سالي دو بار تشكيل مي شود كه يكبار آن در نيمه اول سال جهت رسيدگي به گزارش هيات مديره و حسابرس ، تصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و ساير موارد بوده و ديگري در نيمه دوم هر سال جهت تصويب بودجه و تعيين خط مشي سال آتي و انجام ساير موضوعاتي كه در دستور كار قرار گرفته مي باشد .

تبصره - دعوت نامه جهت تشكيل مجمع عمومي عادي حداقل 15 روز قبل از زمان تشكيل جلسه همراه با سوابق مربوط به دستور جلسه براي هريك از اعضاي مجمع عمومي ارسال خواهد شد .

ماده 11 - مجمع عمومي فوق العاده به تقاضاي رييس يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا رييس هيات مديره يا بازرس ( حسابرس ) و با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود .

تبصره - دعوت نامه جهت تشكيل جلسه عمومي فوق العاده حداقل ده روز قبل از زمان تشكيل جلسه همراه با سوابق مربوط به دستور جلسه براي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ارسال خواهد شد .

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتند از :

1 - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و اتخاذ تصميم نسبت به سود ويژه شركت .

2 - تعيين و تصويب خط مشي ، طرحها و برنامه ها و بودجه سالانه شركت و اصلاحيه يا متمم آن .

3 - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي با رعايت مقررات مربوط .

4 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره ، حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

5 - اتخاذ تصميم نسبت به فروش دارايي هاي ثابت شركت بنا بر پيشنهاد هيات مديره .

6 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول يا لاوصول شركت .

7 - اتخاذ تصميم نسبت تاسيس يا انحلال نمايندگيها و شعب تابع .

8 - عزل و نصب اعضاي هيات مديره و مدير عامل بنا بر يپشنهاد رييس مجمع عمومي .

9 - بررسي در خصوص حل و فصل دعاوي شركت از طريق استرداد دعوي ، صلح و سازش ، داوري با تعيين داور و با رعايت مقررات و قوانين مربوط .

10 - اتخاذ تصميم در مورد بند ( 8 ) ماده ( 6 ) اين اساسنامه .

11 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت در حدود مقررات اين اساسنامه و بر طبق ساير قوانين و مقررات مربوط .

تبصره - هيچ موضوعي را بدون اينكه قبلأ جزو دستور كار قرار گرفته باشد نمي توان در مجمع عمومي مطرح كرد .

ماده 13 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از : 
1 - اتخاذ تصميم در خصوص افزايش يا كاهش سرمايه . 
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن جهت تصويب هيات وزيران . 
3 - رسيدگي به ساير موضوعاتي كه بنا بر قوانين و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومي فوق العاده محول شده است .

تبصره - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با احراز موافقت اكثريت دوسوم آراي اعضاي مجمع عمومي معتبر خواهد بود .

ماده 14 - تصميات مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضاي كليه اعضاي مجمع رسيده و توسط رييس مجمع جهت اجرا به رييس هيات مديره ابلاغ مي شود .

تبصره - كليه صورتمجلس هاي مجامع عمومي در پرونده مخصوصي كه براي اين منظور تشكيل شده بايگاني و در شركت نگهداري مي شود .

هيات مديره

ماده 15 - هيات مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مزبور براي مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . مدير عامل از بين اعضاي هيات مديره به پيشنهاد وزير جهاد سازندگي با تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد . رياست هيات مديره را مدير عامل عهده دار خواهد بود .

تبصره 1 - در صورت غيبت ، استعفا ، فوت ، حجر و يا عزل هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل با دعوت رييس هيات مديره در جلسات شركت كرده و راي خواهد داد .

تبصره 2 - اعضاي هيات مديره در خاتمه مدت مذكور تا تعيين جانشين مسووليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را كماكان به عهده خواهند داشت .

ماده 16 - وظايف هيات مديره عبارتند از :

1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و تهيه طرحهاي اجرايي براي مصوبات مذكور .

2 - نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت .

3 - تهيه و تنظيم طرح تشكيلاتي ، ييآن نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، رفاهي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز جهت ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي و اجراي آن پس از تصويب .

4 - تهيه برنامه سالانه و بودجه شركت جهت ارائه به مجمع عمومي .

5 - بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات اجرايي سال قبل شركت كه از طرف مدير عامل تهيه و تقديم مي شود جهت ارائه به مجمع عمومي .

6 - تهيه گزارش سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي .

7 - يپشنهاد استفاده از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي به مجمع عمومي .

8 - بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح دعاوي ، استرداد دعوي ، صلح و سازش و يا ارجاع آن به داوري جهت ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي .

9 - تعيين و تشخيص مطالبات مشكوك الوصول ، لاوصول و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم .

10 - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رييس هيات مديره در حدود مقررات اين اساسنامه ارجاع مي شود .

تبصره - هيات مديره مكلف است حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي يك نسخه از تراز نامه و حساب سود و زيان شركت را براي بررسي و اظهار نظر به بازرس ( حسابرس ) تسليم نمايد .

ماده 17 - جلسات هيات مديره حداقل ماهي دو بار بنا به دعوت رييس هيات مديره و مدير عامل و با حضور كليه اعضاي اصلي و در صورت غيبت عضو اصلي با حضور عضو علي البدل در محل شركت تشكيل و رسميت مي يابد .

ماده 18 - تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر بوده و هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه كليه تصميمات اتخاذ شده و خلاصه مذاكرات در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد .

ماده 19 - مدير عامل و رييس هيات مديره بالاترين مقام اجرايي و مسوول اداره و حسن جريان امور شركت اعم از امور فني ، مالي ، معاملاتي ، اداري ، حفظ حقوق ، منافع و اموال شركت بوده و از جمله اختيارات و وظايف وي عبارت است از :

1 - اجراي مصوبات هيات مديره مطابق مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط .

2 - استخدام كاركنان و همچنين انتصاب و عزل مسوولين بر طبق مقررات و با رعايت تشكيلات و بودجه مصوب .

3 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و انجام كليه امور اجرايي شركت با رعايت مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط .

4 - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي ، مراجع قضايي ، سازمانها ، موسسات دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و تعاونيها و همچنين طرح هر گونه شكايت و دعواي حقوقي و جزايي ، ثبتي ، درخواست صدوراجراييه ، اجراي احكام ، دفاع از منافع شركت در برابر اشخاص حقيقي يا حقوقي يا حق توكيل غير .

5 - تهيه و تنظيم گزارش كار ، برنامه و بودجه سالانه ، آيين نامه هاي موضوع اين اساسنامه و ارائه آنها به هيات مديره جهت تسليم به مجمع عمومي .

6 - انجام معاملات و امضاي كليه قراردادها و موافقتنامه ها با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط .

7 - تهيه صورت دارايي ، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ارائه آنها به هيات مديره جهت تسليم به مجمع عمومي .

8 - انجام مكاتبات اداري و اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور شركت به استثناي آنچه كه در حيطه وظايف مجمع عمومي و هيات مديره است در راستاي سياستها و خط مشي مصوب شركت .

ماده 20 - مدير عامل و رييس هيات مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هريك از اعضاي هيات مديره يا كاركنان شركت واگذار نمايد . همچنين مي تواند يكي از اعضاي هيات مديره را به عنوان قايم مقام خويش انتخاب نمايد .

ماده 21 - كليه قراردادها ، چكها ، اسناد و اوراق تعهد آور شركت در مركز با امضاي مدير عامل و رييس هيات مديره و امضاي يكي از اعضاي هيات مديره و در شعب با امضاي نمايندگان منتخب هيات مديره معتبر خواهد بود .

بازرس ( حسابرس )

ماده 22 - وظايف و اختيارات بازرس ( حسابرس ) به شرح زير است : 
1 - رسيدگي به حسابها ، اسناد و دفاتر مالي شركت . 
2 - رسيدگي به تزارنامه و حساب سود وزيان شركت و تهيه گزارشي از آنها و ارائه اصل آن به مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع و تسليم رونوشت آن به هيات مديره . 
3 - انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق قانون تجارت ، قانون سازمان حسابرسي و ساير قوانين و مقررات مربوط كه براي حسابرس ( بازرس ) تعيين شده است . 
4 - ارائه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات قانوني و يا اساسنامه شركت به مجمع عمومي .

تبصره - هيات مديره موظف است دفاتر ، اسناد و مدارك مورد نياز بازرس ( حسابرس ) را در اختيار او قرار دهد . بازرس حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و همچنين اقدامات وي نبايد مانع انجام عمليات جاري شركت باشد .

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 23 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه از تاريخ اجراي اين اساسنامه شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي پذيرد .

ماده 24 - گزارش حسابرس ( بازرس ) بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع عمومي تسليم شود .

ماده 25 - شركت مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اساسنامه ، كليه آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، تشكيلاتي خود را در چارچوب مقررات مربوط تهيه و به تصويب مجمع عمومي برساند .

ماده 26 - اداره امور شركت بر اساس اين اساسنامه و آيين نامه و مقررات مربوط خواهد بود .

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-