فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :2079/ 21/ 79
تاريخ :28/ 12 /79

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
با سلام
عطف به نامه شماره 23459 مورخ 16 /11/ 1379:
موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه بشرح زير اظهار نظر مي‌گردد:
نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 8444 مورخ 28 /3/ 1366 كماكمان بقوت خود باقي است و هيچ مرجعي نمي‌تواند آنرا ابطال كند و تاكنون هيچ مرجعي آنرا ابطال نكرده است. لازم به ذكر است آنچه در دادنامه شماره 38 مورخ 3/ 11 /1378 ديوان عدالت اداري آمده است حاكي از آن است كه بخشنامه شماره 33/ 2 /31398 مورخ 11 /10/ 1372 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مغاير قانون نيست و مديركل دفتر فني استانداري تهران طي نامه شماره 36029/217/7 مورخ 11/ 10/ 1379 عنوان داشته كه ديوان عدالت اداري بخشنامه شماهر 33 /2/ 21698 مورخ 11 /10 /1379 را مغاير با قانون ندانسته است عليهذا با توجه به اينكه در اوراق پيوستي متن هيچكدام از دو بخشنامه مذكور ضميمه نمي‌باشد در اين خصوص اظهار نظر بعمل نيامد.»

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-