فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 141759/ت50393هـ 
تاريخ ابلاغ: 25 /11 /1393 


هيئت وزيران در جلسات 28 /12 /1392 و 27 /7 /1393 به پيشنهاد مشترك شماره 100 /20 /52385 /92 مورخ 21 /12 /1392 وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ( 5 ) ماده ( 18 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي - مصوب 1386 - ، اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند را به شرح زير تصويب كرد : 


اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند
مصوب 27/ 07 /1393

بخش اول - كليات

ماده 1 - نام شركت ، شركت توليد نيروي برق شازند ( سهامي عام ) مي باشد كه در اين اساسنامه بطور اختصار شركت ناميده مي شود .

ماده 2 - شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد : 
1 - توليد و فروش برق ( انرژي و ظرفيت ) و پيش فروش انرژي برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت نيرو ( از جمله مقررات بازار برق ) به اشخاص حقيقي و حقوقي . 
2 - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاي بهره وري ، بهينه سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه ( هاي ) تحت مالكيت . 
3 - برونسپاري عمليات اجرايي رقابت پذير ( اعم از بهره برداري ، تعمير و نگهداري ، توسعه و بهينه سازي تاسيسات ) . 
4 - تامين منابع مالي لازم ، اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني . 
5 - سرمايه گذاري و مشاركت در احداث و خريد نيروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانوني . 
6 - تهيه وتامين ابزار ، ماشين آلات و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز در زمينه فعاليت شركت . 
7 - همكاري و مشاركت با ساير شركت ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت . 
8 - مبادرت به ساير فعاليت هايي كه مستقيم با موضوع فعاليت شركت ( توليد نيروي برق ) مرتبط باشد .

تبصره 1 - شركت در فعاليت هاي مربوط به توليد و فروش انرژي برق ملزم به رعايت قوانين و نيز مقررات مصوب وزارت نيرو و همچنين مقررات ناظر بر بازار برق مي باشد و موظف است تمامي ظرفيت آماده توليد برق خود را عرضه نمايد و تعميرات دوره اي واحدهاي نيروگاهي را با اخذ مجوز از مديريت شبكه به انجام رساند .

تبصره 2 - مادام كه شركت با رعايت قوانين ، دولتي است مجاز به ايجاد شركت ، موسسات تجاري و غيرتجاري و نيز سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت ها و اداره اشخاص حقوقي ديگر و پذيرش نمايندگي آنها و قبول سهام ساير شركت ها و موسسات به صورت هبه ، صلح معوض و غير معوض و يا عقود ديگر نمي باشد .

ماده 3 - مدت فعاليت شركت نامحدود مي باشد .

ماده 4 - تابعيت و مركز اصلي شركت به شرح زير مي باشد : 
1 - تابعيت شركت ايراني است . مركز اصلي شركت اراك ، كيلومتر ( 15 ) جاده اراك - بروجرد است . 
2 - انتقال مركز اصلي شركت به هر نقطه ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي باشد . تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي شركت بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت . 
3 - هيئت مديره شركت مي تواند در هر موقع در داخل يا خارج كشور شعب يا نمايندگي با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير يا منحل نمايد .

تبصره - مفاد موضوع بند ( 3 ) مادام كه شركت با رعايت قوانين ، دولتي است قابل اجرا نمي باشد .

بخش دوم - سرمايه و سهام

ماده 5 - سرمايه شركت مبلغ دو هزار و دويست ميليارد ( 000ر000ر000ر200ر2 ) ريال است كه به دو ميليارد و دويست ميليون ( 000ر000ر200ر2 ) سهم عادي هزار ريالي با نام تقسيم مي شود كه از محل واگذاري بخشي از دارايي هاي متعلق به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي در نيروگاه شازند به قيمت دفتري تامين شده است .

ماده 6 - كليه سهام شركت با نام است . اوراق سهام شركت يكسان ، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و بايد به امضاي دو نفر كه از طرف هيئت مديره تعيين مي شوند ، برسد و به مهر شركت تأييد شوند . در برگ سهام نكات زير بايد ذكر شود : 
1 - نام شركت و شماره ثبت آن . 
2 - مبلغ سرمايه ثبت شده و كل مبلغ پرداخت شده آن . 
3 - تعيين نوع سهم . 
4 - مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد . 
5 - تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است . 
6 - نام دارنده سهم .

ماده 7 - تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است ، شركت بايستي به صاحبان سهام گواهي نامه موقت سهم بدهد . اين گواهي نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود .

ماده 8 - انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا نماينده قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد . هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او خواهد رسيد . تملك هر يك از سهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است .

ماده 9 - سهام شركت غير قابل تقسيم است . مالكين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك نفر نمايندگي بدهند .

ماده 10 - مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است .

بخش سوم - تغييرات سرمايه شركت

ماده 11 - سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و مقررات مربوط افزايش داد . تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است : 
1 - پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام . 
2 - تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد . 
3 - انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت . 
4 - تبديل اوراق مشاركت به سهام .

تبصره - انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .

ماده 12 - مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در ماده ( 11 ) افزايش دهد .

ماده 13 - در صورت تصويب افزايش سرمايه ، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه دارند حق تقدم خواهند داشت . اين حق قابل نقل و انتقال است . مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند ، به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده تعيين خواهد شد و در هر حال كمتر از شصت روز نخواهد بود . اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي شود ، شروع مي شود . پس از تصويب افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق العاده ، نحوه استفاده از حق تقدم بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي شود به اطلاع صاحبان سهام برسد . گواهينامه حق تقدم در خريد بايد توسط پست سفارشي به آخرين آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شركت ارسال شود .

ماده 14 - مجمع عمومي فوق العاده كه مجوز افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‎كند و يا اجازه افزايش آن را به هيئت مديره مي دهد ، مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند ، بشرط آنكه اين تصميم پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ شود . در غير اينصورت باطل خواهد بود .

ماده 15 - علاوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت ، مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد كاهش سرمايه شركت بطور اختياري نيز اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود .

تبصره - كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي گيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت مساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي گيرد .

ماده 16 - مجمع عمومي فوق العاده با توجه به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مي تواند مقرر دارد كه براي افزايش سرمايه ، سهام جديدي با اضافه ارزش ، يعني به مبلغي بيش از ارزش اسمي آنها به فروش برسد . عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام را مي توان به حساب اندوخته منتقل ساخت يا بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمود يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داد .

ماده 17 - شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و رعايت قوانين مربوط به انتشار اوراق مشاركت مبادرت نمايد . تصميم راجع به فروش اوراق مشاركت و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق مشاركت كتباً به مرجع ثبت شركت ها اعلام شود . مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق مشاركت به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود .

تبصره 1 - قبل از انجام تشريفات مندرج در اين ماده هرگونه آگهي براي فروش اوراق مشاركت ممنوع است .

تبصره 2 - در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق مشاركت و نيز قطعات اوراق مشاركت بايد مساوي باشد .

تبصره 3 - در اطلاعيه انتشار اوراق مشاركت ، رعايت قوانين و مقررات جاري ضروري است .

ماده 18 - تا زماني كه نام شركت در فهرست نرخهاي بورس و اوراق بهادار مندرج است شركت موظف به رعايت و اجراي ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد .

بخش چهارم - مجامع عمومي

ماده 19 - مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است براي استماع گزارش مديران ، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود . هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است . 
مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي نمايد . هيئت مديره و يا بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند . علاوه بر اين سهامداراني هم كه حداقل يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند از هيئت مديره بخواهند كه مجمع عمومي شركت را براي رسيدگي به امر خاصي دعوت نمايند . هيئت مديره بايد تا بيست روز از تاريخ اين تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند . در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف است با رعايت تشريفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد و در صورت امتناع وي ، صاحبان سهام ياد شده حق خواهند داشت مستقيماً با رعايت تشريفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام كنند و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند .

تبصره 1 - چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند .

تبصره 2 - هيچ يك از مجامع عمومي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد . انحلال شركت فارغ از مالكيت دولتي و يا غيردولتي مستلزم تاييد وزارت نيرو مي­باشد .

تبصره 3 - مادام كه شركت با رعايت قوانين ، دولتي است ، اصلاح اساسنامه ( از جمله تغيير سرمايه ) منوط به تصويب هيئت وزيران است .

تبصره 4 - در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور زير باشد بايد يك نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شركت ها ارسال شود : 
1 - انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت . 
2 - تصويب ترازنامه . 
3 - كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه . 
4 - انتشار اوراق مشاركت . 
5 - انحلال شركت و نحوه تصفيه آن .

ماده 20 - در كليه مجامع عمومي صاحبان سهام شخصاً ( يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط ارايه مدرك وكالت يا نمايندگي ) صرفنظر از تعداد سهام خود مي توانند حضور بهم رسانند و براي هر سهم فقط يك رأي خواهند داشت .

تبصره - هرگاه سهامداري سهام خود را به ديگري انتقال دهد ، سهامدار بعدي با داشتن شرايط فوق زماني حق حضور و رأي دادن در مجامع عمومي عادي و فوق العاده را دارد كه قبل از تشكيل اين مجامع سهامش طبق ماده ( 8 ) اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد و يا گواهينامه موقت سهم و يا اعلاميه خريد و فروش سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و يا گواهينامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارايه يكي از مدارك ياد شده ورقه ورود به جلسه را دريافت كرده باشد .

ماده 21 - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي ، از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي شود ، به عمل خواهد آمد . دستور جلسه ، تاريخ و ساعت و محل تشكيل مجمع ، با نشاني كامل محل تشكيل در آگهي ذكر خواهد شد .

تبصره - در صورتي كه تمامي صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند ، نشر آگهي و تشريفات الزامي نيست .

ماده 22 - مجامع عمومي عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود ، تشكيل خواهد شد .

ماده 23 - دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد . اين دستور جلسه بايد در آگهي دعوت ذكر شود . مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد ، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند .

ماده 24 - فاصله بين دعوت و تشكيل هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود .

ماده 25 - مجمع عمومي عادي يا فوق العاده به رياست رييس يا نايب رييس هيئت مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد ، تشكيل خواهد شد ، مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد . در اين صورت رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد . دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غير آنها از طرف مجمع انتخاب مي شوند .

ماده 26 - قبل از تشكيل هر يك از مجامع عمومي ، هر صاحب سهمي ( اعم از دارندگان گواهينامه نقل و انتقال بورس ) كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارايه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم يا اعلاميه خريد و فروش بورس متعلق به خود ، به شركت مراجعه و ورقه دريافت نمايد . از حاضرين در مجمع ، صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراي هر يك از آنها قيد شده و به امضاي آنان خواهد رسيد .

ماده 27 - اخذ رأي به صورت غيركتبي ( به صورت شفاهي و يا با بلند كردن دست به عنوان موافقت يا قيام و قعود و مانند آن ) به عمل مي آيد مگر اينكه مجمع عمومي با اكثريت آرا مقرر دارد كه اخذ رأي درباره موضوع مطرح شده به صورت كتبي صورت گيرد .

ماده 28 - هرگاه در هر مجمع عمومي تمامي موضوعات مندرج در دستور جلسه ، مورد تصميم گيري نهايي قرار نگيرد ، هيئت رييسه با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد با قيد ساعت و محل تشكيل در همان جلسه اعلام كند . تمديد جلسه به اين شكل ، محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و جلسه تمديدي مجمع با همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد يافت .

ماده 29 - از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي ، صورتجلسه اي توسط منشي جلسه تحرير و تنظيم مي شود كه به امضاي هيئت رييسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت و جزء اسناد شركت نگهداري مي شود .

ماده 30 - مجامع عمومي كه طبق مقررات ، قوانين و اساسنامه حاضر تشكيل مي شود ، نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ( حاضران ، غايبان و مخالفان ) الزام آور است .

ماده 31 - مجمع عمومي عادي شركت بايد هر سال حداقل يك بار و حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي ، تشكيل شود و نسبت به تصويب يا رد صورتهاي مالي اساسي و ساير مواردي كه در دستور جلسه قيد شده و در صلاحيت مجمع عمومي عادي است ، تصميم گيري كند .

ماده 32 - در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است . اگر در اولين جلسه مجمع ، حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر تعداد ازصاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم گيري خواهد كرد ، مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .

ماده 33 - در مجمع عمومي عادي ، تصميمات با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است . در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر رأي دهنده در تعداد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود . رأي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند .

ماده 34 - وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است : 
1 - استماع گزارش هيئت مديره راجع به امور و وضعيت شركت ، بررسي و تصويب ترازنامه و حسابهاي تقديمي هيئت مديره . 
2 - رسيدگي ، تصويب ، رد و يا تصحيح حسابها . 
3 - بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و يا اصلاح آنها . 
4 - تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته ها . 
5 - انتخاب ، تعويض ، عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلي و علي البدل ، تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه بازرس . 
6 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي نشر آگهي هاي مربوط به شركت . 
7 - اتخاذ تصميم در مورد هرگونه موضوع كه جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد .

تبصره - تصويب ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش بازرس اصلي يا بر حسب مورد ، بازرس علي البدل بعمل آيد و الاّ باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

ماده 35 - در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند . اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود ، مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .

ماده 36 - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمي و معتبر خواهد بود .

بخش پنجم - هيئت مديره

ماده 37 - شركت بوسيله هيئت مديره اي مركب از پنج يا هفت نفر عضو اصلي اداره مي شود كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند ، مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند . هريك از مديران مي تواند با اطلاع كتبي به هيئت مديره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد .

تبصره 1 - مجمع عمومي عادي مي تواند علاوه بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب حداكثر دو عضو علي البدل هيئت مديره اقدام نمايد .

تبصره 2 - مادام كه شركت با رعايت قوانين ، دولتي و در شمار شركت هاي تابع شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي است ، مي توان مديران را به تعداد حاصل ضرب تعداد مديراني كه بايد انتخاب شوند در نسبت آراي شركت فوق به كل آرا در انتخاب هيئت مديره ، از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت كه سهامدار شركت نيستند انتخاب نمود .

ماده 38 - در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاي هيئت مديره از حداقل مقرر در ماده ( 37 ) اين اساسنامه كمتر شود ، اعضاي علي البدل به ترتيب آراي شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاي علي البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئت مديره نباشد ، مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاي هيئت مديره دعوت نمايند .

تبصره - هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي مانده خودداري كند ، هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل تعداد مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند در اينصورت بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي هستند .

ماده 39 - اشخاص حقوقي را مي توان به عضويت در هيئت مديره شركت انتخاب نمود . در اين صورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به شركت معرفي نمايد .

ماده 40 - مدت مأموريت مديران دو سال است . اين مدت تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند .

ماده 41 - هر يك از مديران بايد حداقل پنجاه سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد . اين سهام براي تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود ، مي باشد . سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند . وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود .

ماده 42 - هيئت مديره در اولين جلسه خود كه ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل خواهد شد ، از بين اعضاي هيئت يك رييس و يك نايب رييس براي هيئت مديره تعيين مي نمايد . مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود . رييس و نايب رييس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود . در صورت غيبت رييس و نايب رييس ، اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد . هيئت مديره از بين اعضاي هيئت يا خارج يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي نمايد .

ماده 43 - هيئت مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند با دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد . بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيئت مديره فاصله متعارفي رعايت خواهد شد . چنانچه در هر يك از جلسات هيئت مديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود ، ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت .

ماده 44 - جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد .

ماده 45 - جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود . مدير عامل در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد و درصورتي كه عضو هيئت مديره نباشد حق رأي نخواهد داشت .

ماده 46 - براي هر يك از جلسات هيئت مديره ، بايد صورتجلسه اي تنظيم شود كه به امضاي مديران حاضر در جلسه برسد . نام مديران حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر مي شود . نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورتجلسه قيد شود .

ماده 47 - هيئت مديره داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام بنام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است ، مي باشد ، مشروط برآنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد . اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي باشد :

1 - نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و ادارات دولتي و مراجع قضايي .

2 - تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت .

3 - پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعب به مجمع عمومي جهت تصويب .

4 - نصب و عزل مأموران و كاركنان شركت ، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه ، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها .

5 - پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي براي تصويب .

6 - پيش بيني و تنظيم برنامه و بودجه سالانه شركت و ارايه آن به مجمع عمومي .

7 - افتتاح صرفاً يك حساب براي تمركز درآمدها و افتتاح حساب هاي هزينه و استفاده از آنها بنام شركت نزد بانك ها و مؤسسات قانوني ديگر .

8 - دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت .

9 - تعهد ، ظهر نويسي ، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي .

10 - عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و از جمله انجام عمليات و معاملات مذكور در ماده ( 2 ) اين اساسنامه .

11 - واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت ( سرقفلي ) با رعايت موازين قانوني .

12 - تقديم درخواست و پيگيري ثبت هر گونه اختراع و يا نام و نشان و تصوير و علايم تجاري و يا خريد و تحصيل و فروش و يا واگذاري اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها .

13 - تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت و نام تجاري .

14 - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شركت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضاي تعديل اجاره بها و تخليه عين مستأجره .

15 - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه شركت در صندوقهاي دولتي و بانكها و استرداد آنها .

16 - تحصيل تسهيلات از بانك­ها و شركت ها و مؤسسات رسمي و درخواست اخذ هر نوع تامين مالي به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده ( 2 ) اين اساسنامه و تامين مالي به وسيله انتشار اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني .

17 - رهن گذاردن اموال منقول شركت و فك رهن ، هرچند به دفعات باشد .

18 - رهن گذاردن اموال غير منقول شركت با تصويب مجمع عمومي و فك رهن ، هر چند به دفعات باشد .

19 - احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت .

20 - اقامه هرگونه دعواي حقوقي و جزايي و دفاع از هر دعواي حقوقي و جزايي اقامه شده از طرف شركت و بنام شركت در هر يك از دادگاههاي اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي يكايك حقوق واقعي يا متصور شركت و دفاع از شركت و بنام شركت در مقابل هر گونه دعواي حقوقي و جزايي اقامه شده عليه شركت در هر يك از مراجع اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي ، قضات تحقيق و استيفاي اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهي و دادرسي ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انكار و تكذيب اسناد و اعلام جعل و تعيين جاعل و با حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري جداگانه و ارجاع به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب - با حق صلح يا بدون آن - و اجراي حكم نهايي و قطعي داور و درخواست تخليه و خلع يد و رفع تصرف عدواني و مزاحمت ، درخواست ضرر و زيان و صدور دستور لازم الاجرا ( اجرائيه ) و تعقيب آنها و معرفي بدهكار و كارشناس و اموال بدهكار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار در جلسات مزايده در مقابل طلب شركت ، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر و اقرار در ماهيت دعوا و جلب ثالث و دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمين خواسته و تأمين ضرر و زيان ناشي از جرايم و اخذ محكوم­به و امور مشابه ديگر .

تبصره - صلح و سازش در دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد بايد با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد .

21 - تعيين و ميزان استهلاكها با توجه به قوانين جاري كشور .

22 - تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت .

23 - تنظيم خلاصه صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت .

24 - دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها .

25 - پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني .

26 - پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام .

27 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده .

تبصره - اختيارات هيئت مديره منحصر به موارد فوق نيست و ذكر موارد فوق به هيچ وجه به اختيارات هيئت مديره براي اداره امور شركت خللي وارد نمي سازد .

ماده 48 - هر سال طبق تصميم مجمع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود . اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند . اعضاي هيئت مديره مي توانند درسمت ديگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شركت براي شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاي آن با تصويب هيئت مديره حق الزحمه دريافت كنند .

ماده 49 - مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت مديره شركت در مقابل شركت ، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين جاري است .

ماده 50 - اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل شركت و مؤسسات و شركت هايي كه عضويت در هيئت مديره شركت دارند ، نمي توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند . در صورت تصويب نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزييات معامله نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند . عضو ذينفع ( عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله ) در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهد داشت .

ماده 51 - مدير عامل شركت و اعضاي هيئت مديره به استثناي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره حق ندارند هيچگونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند و اينگونه عمليات به خودي خود باطل است . در مورد بانكها و شركت هاي مالي و اعتباري ، معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهد بود . ممنوعيت مذكور شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره ، در جلسات هيئت مديره شركت مي كنند و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم مي شود .

ماده 52 - مديران و مديرعامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند . هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت .

ماده 53 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب مي شود . هيئت مديره مي­تواند قسمتي از اختيارات مذكور در ماده ( 47 ) را به مدير عامل تفويض نمايد . مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

تبصره - در صورتي كه مدير عامل از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب نشده باشد ، مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد . نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود . هيئت مديره در هر موقع مي­تواند مدير عامل را عزل كند . 
موارد زير از جمله وظايف و اختيارات مديرعامل مي باشد :

1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي .

2 - تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي ، بودجه سالانه و تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره .

3 - تهيه و تنظيم صورتهاي مالي اساسي سالانه و ميان دوره اي شركت و ارايه آن به هيئت مديره .

4 - تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال ، استخدامي ، بيمه ، پس انداز ، رفاهي و ساير آيين نامه هاي شركت و ارايه آن به هيئت مديره .

5 - تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط .

6 - اداره امور فني ، مالي و اداري و استخدامي شركت .

7 - نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط .

8 - اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .

9 - عزل و نصب كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب . انتصاب مديران به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود .

تبصره - در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت . در صورتي كه به هر دليل شركت مدتي بدون مديرعامل باشد ، هيئت مديره بايد ظرف ده روز كاري نسبت به تعيين مديرعامل اقدام نمايد و در اين مدت يك نفر به انتخاب هيئت مديره ، سرپرستي امور را برعهده خواهد گرفت .

ماده 54 - اوراق و اسناد تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجاري توسط اشخاصي كه هيئت مديره تعيين مي­كند ، امضا مي شود . هيئت مديره نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص و يا اشخاصي كه حق امضاي آنها را دارند تعيين نموده و اسامي صاحبان امضاي مجاز را طي صورتجلسه اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي ارايه مي نمايد .

ماده 55 - اشخاص زير را نمي توان به سمت مديريت شركت انتخاب نمود : 
1 - محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است . 
2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي زير به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند ، در مدت محروميت : 
الف - سرقت ، ب ) خيانت در امانت ، ج ) كلاهبرداري ، د ) جنحه هايي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است ، هـ ) اختلاس ، و ) تدليس ، ز ) تصرف غيرقانوني در اموال عمومي .

بخش ششم - بازرس

ماده 56 - مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس اصلي و علي البدل را براي مدت يكسال معين مي­كند . بازرس بايد حسابرس حرفه اي معتمد بورس باشد . بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي گذاشته اند اظهارنظر كند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي تسليم كند . گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره 1 - اشخاص زير را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود : 
1 - اشخاص مذكور در ماده ( 55 ) اساسنامه . 
2 - مديران و مديرعامل شركت . 
3 - اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم ازطبقه اول و دوم . 
4 - هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند ( 2 ) موظفا حقوق دريافت مي دارد .

تبصره 2 - مادام كه شركت دولتي است ، در انتخاب حسابرس و بازرس رعايت تبصره ( 1 ) ماده ( 132 ) قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است .

ماده 57 - بازرس مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را در هر يك از امور شركت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوانين جاري انجام داده و اطلاعات مربوط به شركت را از مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد . انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه نبايد مانع انجام عادي امور شركت شود .

ماده 58 - مسئوليت بازرس در مقابل شركت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانين جاري است .

ماده 59 - حق الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد .

ماده 60 - بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد ، بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود .

ماده 61 - سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه به پايان مي رسد .

ماده 62 - هيئت مديره بايد حداقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد .

بخش هفتم - حسابهاي شركت

ماده 63 - هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند . اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم شود .

ماده 64 - از پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ، هر صاحب سهم مي تواند در مركز اصلي شركت به صورتحسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد . هر صاحب سهم ميتواند از ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه از گزارش بازرس نيز رونوشت بگيرد .

ماده 65 - ارزيابي داراييهاي شركت طبق موازين و اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري به عمل خواهد آمد . در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ، اگرچه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد . پايين آمدن ارزش دارايي ثابت در نتيجه استعمال يا بر اثر تغييرات فني و يا به علل ديگر بايد در استهلاك منظور شود . براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور شود . تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود .

ماده 66 - ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم شود .

ماده 67 - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصا حساب براي همان دوره خواهد بود .

ماده 68 - سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهاي هزينه ها و استهلاكها و ذخير ه ها .

ماده 69 - از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده سالهاي قبل ، بايد معادل يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود . همين كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور تاجايي ادامه خواهد يافت كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه افزايش يافته بالغ شود . به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته هاي مخصوصي كنار گذاشته شود .

ماده 70 - سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود تقسيم نشده سالهاي قبل . تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

ماده 71 - پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد .

بخش هشتم - انحلال و تصفيه

ماده 72 - انحلال شركت به هر يك از دلايل زير و با رعايت قوانين و مفاد اين اساسنامه ( از جمله اخذ تاييديه وزير نيرو ) امكان پذير است : 
1 - در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود ، هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت را مورد شور و رأي قرار دهد . هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مفاد ماده ( 15 ) اين اساسنامه سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . درصورتي كه هيئت مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني تشكيل شود هر ذينفع مي­تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند . 
2 - وقتي كه موضوع فعاليت شركت به طور كامل انجام شود و يا انجام آن غير ممكن شده باشد . 
3 - در صورت ورشكستگي . 
4 - در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد . 
5 - در صورت صدور حكم قطعي دادگاه .

ماده 73 - هرگاه شركت مطابق ماده ( 72 ) اين اساسنامه منحل شود تصفيه امور آن با رعايت قوانين و مقررات انجام مي شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3454 /102 /93 مورخ 12 /11 /1393 شوراي نگهبان تاييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-