فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 09/ 8/ 1349
شماره: 94716
رياست جمهوري
باسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نامه شماره 0844/ 8 مورخ 12/ 7/ 1369 آن شورا در خصوص مغايرت تبصره (1) ماده (12) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن با اصل 141 قانون اساسي، در جلسه مورخ 15/ 7/ 1369 هيات وزيران مطرح و تبصره ياد شده حذف گرديد.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-