فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20297

تاريخ: 1399/8/1

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 75188/‏58035 مورخ 05/‏07/‏1399؛

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/‏07/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سيامك ره‌پيك

 

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-