فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 1502/ 24410
تاريخ: 22/ 1/ 1380
اساسنامه­ سازمان صنايع كوچك ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه­ سازمان صنايع كوچك ايران كه در جلسه مورخ 8/ 1/ 1380 هيأت وزيران تصويب شده است، براي اقدام لازم ارسال مي­شود.

										 حسن حبيبي
									    معاون اول رئيس جمهور

سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشورـ وزارت صنايع و معادن

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/ 1/ 1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور، موضوع نامه شماره 1021926 مورخ 28/ 12/ 1379 و به استناد ماده (8) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379­ـ اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1­ـ سازمان صنايع كوچك ايران كه در اين اساسنامه به طور اختصار «سازمان» ناميده مي­شود، به منظور افزايش اشتغال صنعتي و جمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين سياستگذاري و تنظيم حمايت­هاي لازم از صنايع كوچك تشكيل مي­شود. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن و براساس مقررات اين اساسنامه اداره مي­شود
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-