فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1216
تاريخ: 14 /2 /65


شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با عرض سلام عين ماده 294 قانون امور حسبي نقل ميشود ((ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيتنامه‌از متوفي نزد او است در  مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نمود بفرستيد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه‌اي (جز وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شو از درجه اعتبار ساقط است)) خواهشمند است در پاسخ باين دادگاه اعلام فرمايند چنانچه وصيتنامه عادي از متوفي در دستور  يا وارث بوده وو ظرف مهلت مقرر در ماده 294 ياد شده ابراز نگردد حكم مقرر در ماده مذكور داير باسقاط اعتبار وصيتنامه ياد شده مغايرت با شرع دارد يا خير
با احترام رئيس دادگاه حقوقي يك گلپايگان (قائم مقام مدني خاص) مبيني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-