فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10460	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/11/02	

قانون راجع به قرارداد منعقده بين دفتر برنامه‌ريزي و هدايت ترابري 


وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و‌اتحاديه كل انتفاعي و 


بازرگاني (‌سايوز ترانزيت) شوروي درباره ترانزيت كالاهاي تجاري با 


پروتكل و پيوست‌هاي‌چهارگانه آن ‌ 

مصوب 1359/09/15

ماده واحده - قرارداد منعقده بين دفتر برنامه‌ريزي و هدايت ترابري وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كل انتفاعي و بازرگاني(‌سايوز ترانزيت) شوروي درباره ترانزيت كالاهاي تجاري كه در تاريخ ۲۵ شهريور ماه ۱۳۵۹ بين طرفين قرارداد بامضاء رسيده است با پروتكل و‌پيوست‌هاي چهارگانه آن بشرح پيوست اين قانون تصويب و اجازه اجراي آن داده ميشود و وزارت راه و ترابري ميتواند طبق مفاد آنها اقدامات لازم‌را بعمل آورد. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ضمائم چهارگانه آن در جلسه علني روز يكشنبه شانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور‌شوراي نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-