فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 26710/ت48938هـ
تاريخ ابلاغ: 11/ 03/ 1393	

هيئت وزيران در جلسات 20/ 9/ 1392 و 24/ 1/ 1393 به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره بند ( الف ) ماده ( 166 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - ، اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) را به شرح زير تصويب كرد : 

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) 

مصوب 24/ 01/ 1393

فصل اول - تعاريف و كليات

ماده 1 - اصطلاحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح به كار مي روند :

الف - محدوده فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) : اراضي موجود در منطقه هوانوردي و غيرهوانوردي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) تحت مالكيت شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور ( حدود 14000 هكتار ) شامل فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) و شهر فرودگاهي .

ب - شهر فرودگاهي : واحد جغرافيايي و مواصلاتي شامل مناطق آزاد و ويژه موضوع ماده ( 166 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير اراضي شهر فرودگاهي كه در آن فعاليت هاي هوانوردي و غيرهوانوردي شامل فعاليت هاي اقتصادي ، خدماتي ، رفاهي ، بانكي ، بيمه اي ، گردشگري ، پزشكي و نظاير آن انجام مي شود .

ج - منطقه آزاد تجاري : اراضي موجود از انتهاي ضلع جنوبي بخش هوايي فرودگاه امام خميني ( ره ) ( حدود 1500 هكتار ) كه از اين پس "منطقه آزاد" ناميده مي شود .

د - منطقه ويژه اقتصادي : اراضي موجود از انتهاي ضلع غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني ( ره ) ( حدود 2500 هكتار ) كه از اين پس "منطقه ويژه" ناميده مي شود .

هـ - تسهيلات فرودگاهي : خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرين ، خدمه پروازي ، كالا ، سوخت گيري ، ايمني و حفاظت ، بهداشت ، خدمات زميني فرودگاهي ( هندلينگ ) ، اقامت ، خدمات پذيرايي ( كترينگ ) ، فروشگاه هاي آزاد ، بانك ، بيمه ، گمرك ، جايگاه تشريفات اختصاصي و دولتي و نظاير آنها .

و - عوامل پروازي : باند پرواز ، مسيرهاي خزش ( تاكسي وي ) ، توقفگاه هواپيما ، تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري .

ز - وسايل پرنده : هر وسيله قابل پرواز در فضايي بالاتر از سطح زمين با استفاده از نيروي موتور .

ح - فرودگاه : فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) .

ماده 2 - نام شركت ، شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) ( سهامي خاص ) است كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود .

ماده 3 - اهداف شركت عبارت از تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين المللي ، افزايش درآمد ناشي از عبور ( ترانزيت ) و حمل و نقل كالا و مسافر هوايي ، كمك به ايجاد اشتغال مولد و تبديل فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه مي باشد .

ماده 4 - مدت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود است .

ماده 5 - مركز اصلي شركت در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) قرار دارد و حسب ضرورت با رعايت قوانين مربوط شركت مي تواند نسبت به تأسيس شعب و نمايندگي ها و شركت هاي وابسته اقدام نمايد .

ماده 6 - سرمايه اوليه شركت مبلغ ده هزار ميليارد ( 000/ 000/ 000/ 000/ 10 ) ريال است كه از محل آورده هاي غيرنقدي ( زمين و تأسيسات و اموال منقول و غيرمنقول ) فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) تقويم مي شود . سرمايه شركت متعلق به شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور است و منقسم به ده ميليون سهم يك ميليون ريالي مي باشد .

ماده 7 - شركت داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده كه براساس ماده ( 166 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در قالب شركت دولتي تشكيل و طبق مفاد اين اساسنامه اداره مي شود . 

فصل دوم - موضوع ، وظايف و اختيارات شركت

ماده 8 - موضوع شركت عبارتست از انجام فعاليت هاي اقتصادي ، بازرگاني ، توليدي ، خدماتي ، مديريتي ، گردشگري ، رفاهي ، مهندسي ، حمل و نقل و عمراني مرتبط و مفيد براي توسعه و گسترش اقتصاد حمل و نقل هوايي در چارچوب قوانين مربوط .

ماده 9 - وظايف و اختيارات شركت عبارتست از :

1 - برنامه ريزي ، طراحي و اجراي طرحهاي توسعه ، تكميل ، نگهداري ، تجهيز ، بهره برداري و راهبري فعاليتهاي موضوع شركت .

2 - انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني ، توسعه اقتصادي ، سرمايه گذاري و ارايه خدمات عمومي و توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي با رويكرد ايجاد زمينه هاي اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا و حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي در محدوده شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) ، با رعايت ضوابط زيست محيطي .

3 - ارايه خدمات هوانوردي از جمله نصب ، نگهداري و بهره برداري از سامانه هاي ارتباطي ، كمك ناوبري ، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي ، خدمات و كنترل نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط ، خدمات امداد و نجات و آتش نشاني فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارايه خدمات فرودگاهي از جمله نگهداري و بهره برداري از پايانه هاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط ، خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما ، توقفگاه مراجعين فرودگاه ، خدمات زميني فرودگاهي ( هندلينگ ) ، آشيانه ، خدمات پذيرايي ( كترينگ ) ، مراكز اقامتي و پذيرايي ، سوخت رساني به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپيماها ، مراكز تجاري و پاركينگ ها و تمامي مستحدثات .

4 - ارايه خدمات طراحي ، ساخت ، توسعه ، تكميل ، تعميرات و نگهداري پايانه ها ، ساختمان هاي جنبي ، تأسيسات ، عوامل پروازي و ساير تسهيلات فرودگاهي و ساختمان ها و تأسيسات زيربنايي فرودگاهي و غيرفرودگاهي در محدوده فرودگاه .

5 - انجام امور تحقيقاتي و آموزشي منطبق با اهداف شركت و رعايت قوانين مربوط .

6 - عضويت در مجامع و سازمانهاي غيردولتي داخلي و بين المللي مرتبط با اهداف و وظايف شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

7 - انجام همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در محدوده فعاليت هاي شركت به منظور افزايش مشاركت و سرمايه گذاري هاي مشترك داخلي و خارجي مرتبط با وظايف شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

8 - صدور مجوز و برقراري و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارايه خدمات در محدوده شهر فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط حسب مورد .

9 - اقدامات لازم به منظور ترغيب بنگاه هاي اقتصادي و جذب سرمايه هاي مستقيم و غيرمستقيم بخش خصوصي داخلي و خارجي با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي .

10 - انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت و مشاركت و همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت حقوقي ، فني و مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

11 - ساير اقدامات به تشخيص و تصويب مجمع عمومي به منظور تحقق اهداف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

تبصره - شركت مي تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضي از جمله برون سپاري ، واگذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت هاي ايراني و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد . 

فصل سوم - اركان شركت

ماده 10 - اركان شركت عبارتند از : 
1 - مجمع عمومي . 
2 - هيئت مديره و مديرعامل . 
3 - بازرس يا بازرسان قانوني .

ماده 11 - نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1 - وزير راه و شهرسازي يا نماينده تام الاختيار وي كه رياست مجمع عمومي را برعهده دارد . 
2 - رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
3 - مديرعامل شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور

ماده 12 - مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1 - مجمع عمومي عادي . 
2 - مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 13 - مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دو بار به دعوت رييس مجمع براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي شركت ، تصويب بودجه ، خط مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل مي شود .

ماده 14 - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضا رسمي است و تصميمات آنها با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است .

ماده 15 - وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

1 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورت هاي مالي شركت با توجه به گزارش ساليانه هيئت مديره و گزارش حسابرس ( بازرس قانوني )

2 - بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه هاي جاري و سرمايه اي شركت .

3 - اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقرارت مربوط .

4 - انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل .

5 - انتخاب حسابرس ( بازرس قانوني ) با رعايت قوانين مربوط .

6 - تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت شركت .

7 - اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي ها و يا انحلال آنها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

8 - تصويب آيين نامه هاي اداري ، مالي ، معاملاتي ، رفاهي ، استخدامي و ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي شركت و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به فعاليت شركت و تصويب ساختار كلان شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

9 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس قانوني ) با رعايت قوانين مربوط .

10 - اتخاذ تصميم در خصوص احتساب اندوخته هاي قانوني و احتياطي و ذخيره استهلاك دارايي هاي ثابت شركت با رعايت قوانين مربوط .

11 - اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قوانين مربوط .

12 - اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي جهت برقراري امنيت در شهر فرودگاهي با توجه به قوانين و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نياز ارايه پيشنهاد به مراجع قانوني ذي ربط .

13 - ارايه پيشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دريافت و افزايش و كاهش در راستاي فعاليت هاي شركت طبق قوانين و مقررات مربوط به مراجع ذي ربط .

14 - تصويب روش هاي پيشنهادي جذب و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي شركت و همچنين تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غيرقابل وصول شركت .

15 - تصويب آيين نامه نحوه استفاده از اراضي تحت تصرف و قابل تصرف و ترتيب واگذاري آن در محدوده اراضي شهر فرودگاهي و يا خارج آن در صورت نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

16 - اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد .

ماده 16 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير تعيين مي شود : 
1 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه و ارايه به هيئت وزيران جهت تصويب . 
2 - اتخاذ تصميم در خصوص انحلال يا ادغام شركت براي ارايه به هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

ماده 17 - هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف مي باشند كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد متعهد ، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي شوند . از بين پنج عضو ياد شده ، بايد دو عضو در حوزه هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزه هاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامه ريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل ( 5 ) سال سابقه فعاليت مفيد باشند . اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت ياد شده ، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .

ماده 18 - جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با سه رأي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

ماده 19 - جلسات هيئت مديره حداقل دو بار در ماه و به تشخيص و دعوت مديرعامل يا رييس هيئت مديره و يا درخواست كتبي دو نفر از اعضاي هيئت مديره تشكيل مي شود .

ماده 20 - هيئت مديره داراي دفتري است كه صورتجلسات هيئت مديره در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد .

ماده 21 - در صورت فوت ، بازنشستگي ، استعفا و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي هيئت مديره غيرممكن گردد ، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشكيل و جانشين وي را براي بقيه مدت انتخاب خواهد نمود .

ماده 22 - هيئت مديره مجري مصوبات مجمع عمومي است و براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت باشد و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است .

ماده 23 - وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي شود :

1 - اجراي تصميمات مجمع عمومي .

2 - واگذاري حق بهره برداري از اماكن و محلها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) و شهر فرودگاهي اعم از منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضي ، ساختمان و تأسيسات كه واگذاري حق بهره برداري از آنها لطمه اي به امر بي خطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليت هاي فني و اداري فرودگاه ايجاد ننمايد ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص حقيقي يا حقوقي حداكثر تا سي سال در قبال دريافت بهاي مناسب .

3 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه براي تأييد مجمع عمومي و تصويب در هيئت وزيران .

4 - اخذ تصميم در مورد برنامه هاي شركت و هرگونه اقدام ديگري كه در حدود عمليات شركت براي اداره آن لازم باشد .

5 - تصويب تشكيلات تفصيلي شركت براساس تشكيلات كلان با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

6 - تهيه آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين نامه ها براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب .

7 - تصويب انواع قراردادهاي معاملات منقول و غيرمنقول شركت .

8 - تصويب قراردادهاي شركت با حق استرداد و اجاره و استيجار و انجام هرگونه عمليات بازرگاني در داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات مربوط .

9 - تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي در مناطق فرودگاه ، شهر فرودگاهي شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و تصويب هرگونه تغييرات اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

10 - تصويب سياست ها و آيين نامه هاي اجرايي لازم جهت اجاره و واگذاري و بهره برداري از اراضي .

11 - اجازه افتتاح انواع حساب هاي بانكي و استفاده از آن به نام شركت در داخل و خارج با رعايت قوانين و مقررات .

12 - رسيدگي و تأييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي براي ارايه به مجمع عمومي .

13 - پيشنهاد خط مشي و تأييد برنامه عملياتي شركت و ارايه آنها به مجمع عمومي .

14 - نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري براساس خط مشي و اهداف شركت .

15 - مسئوليت اداره امور شركت اعم از اعمال نظارت هاي مالي ، محاسباتي ، استخدامي ، تشكيلات ، معاملات ، هزينه ها ، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فني و پشتيباني .

16 - انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و هزينه هاي شركت و بازرسي در امور شركت .

17 - پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه تقسيم سود ويژه و استفاده از اندوخته هاي شركت به مجمع عمومي .

18 - بررسي و پيشنهاد تعرفه هاي خدمات و فعاليت هاي شركت به مجمع عمومي .

19 - رسيدگي و پيشنهاد در خصوص سرمايه گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي داخلي و خارجي ، اخذ تسهيلات و تحصيل اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و رييس هيئت مديره در چارچوب وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

20 - اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعاوي به داوري و اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و استرداد دعاوي و ارايه آن به مراجع ذي صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

21 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار

22 - ساير اختياراتي كه به موجب اين اساسنامه برعهده مجمع عمومي نيست و مطابق لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - برعهده هيئت مديره است .

23 - بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و تسهيلات جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب .

24 - اتخاذ تصميم در مورد هرگونه اقدامي كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد .

ماده 24 - هيئت مديره مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل يا رييس مجمع عمومي تفويض نمايد .

ماده 25 - هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس ( حسابرس ) شركت ارسال نمايد .

ماده 26 - مديرعامل شركت از بين افراد متعهد ، مورد وثوق و امانتدار با حكم رييس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است . در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت .

تبصره - مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز برعهده دارد .

ماده 27 - مديرعامل مسئول اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي و حسن جريان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شركت مي باشد و براي ايفاي وظايف مذكور داراي اختيارات لازم است و نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي برعهده دارد .

تبصره - مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي خود را به تشخيص و مسئوليت خود به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا كارمندان شركت تفويض نمايد . اختيارات و وظايف مديرعامل شامل موارد زير نيز مي باشد : 
1 - استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، انفصال ، اعطاء پاداش ، اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق العاده هاي كاركنان و به طور كلي اتخاذ تصميم درباره امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط . 
2 - افتتاح حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به نام شركت و پرداخت و دريافت وجوه نزد آنها طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت مديره . 
3 - تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت هاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و ساختار كلي شركت . 
4 - اعمال نظارت هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركتهاي فرعي و وابسته و بازرسي در امور شركت و شعب و نمايندگي ها و مؤسسات تابع شركت . 
5 - عضويت در مجامع و جلسات و كارگروه ها و شوراهاي داخلي و يا خارج از شركت كه در مورد مسائل برنامه ريزي ، طراحي ، مديريت سرمايه گذاري و ساير موارد مرتبط با امور شركت برگزار مي شود .

ماده 28 - چكها ، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد ، معتبر مي باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري ، مالي و كاركنان و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام مي شود .

تبصره - استفاده از حسابهاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و ذي حساب خواهد رسيد .

ماده 29 - مديرعامل نماينده قانوني شركت در مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير و انتخاب و عزل وكلاي مربوط را به صورت مكرر دارد .

ماده 30 - شركت داراي بازرس قانوني ( حسابرس ) است كه با تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد ، مورد وثوق و امانتدار براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد .

تبصره - اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود .

ماده 31 - وظايف بازرس ( حسابرس ) به شرح زير تعيين مي شود : 
1 - بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارت هاي شركت و اظهارنظر در مورد آنها . 
2 - تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني .

تبصره - بازرس حق دخالت در امور اداري و اجرايي شركت را ندارد .

ماده 32 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز ، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده جغرافيايي و مديريتي فعاليت شركت فقط در اختيار شركت مي باشد . 

فصل چهارم - تأمين منابع ، ترازنامه و حساب سود و زيان

ماده 33 - شركت مي تواند جهت تأمين منابع مورد نياز از انواع روش هاي تأمين منابع از جمله منابع عمومي دولتي ، تسهيلات بانكي ، اوراق مشاركت ، صكوك اسلامي ، بيع متقابل و ساير عقود ، جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم داخلي و خارجي ، منابع داخلي شركت و ساير روشهاي تأمين منابع از قبيل مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب "ساخت ، بهره برداري ، واگذاري" ، "ساخت ، مالكيت ، بهره برداري ، واگذاري" ، "ساخت ، اجاره و واگذاري" و اخذ ساير تسهيلات و درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات پروازي و هوانوردي در فرودگاه براي توسعه و بهره برداري بهينه از شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد .

ماده 34 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد .

ماده 35 - صورت هاي مالي بايد در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس قانوني ( حسابرس ) قرار داده شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 361/ 102/ 93 مورخ 10/ 2/ 1393 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-