فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:175616/ 38694
تاريخ:8/ 9/ 1391
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي كه در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4)قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيرو هاي مسلح ـ مصوب 1381 ـ اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1ـ وزارت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
2ـ سازمان: سازمان صنايع هوايي نيرو هاي مسلح
3ـ قانون تشكيل: قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيرو هاي مسلح ـ مصوب 1381ـ
4ـ اساسنامه سازمان: اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيرو هاي مسلح.
شركت: شركت طراحي و ساخت موتور هوايي
ماده 2ـ به منظور طراحي، ساخت، تعمير و نگهداري موتور انواع وسايل پرنده و موتور هاي صنعتي، مجموعه‌ها و قطعات آن ها و ساير وظايف مرتبط، شركت طراحي و ساخت موتور هوايي در زير مجموعه سازمان تشكيل مي گردد.
ماده 3ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي زير مجموعه سازمان كه در قانون تشكيل و اساس نامه سازمان پيش بيني شده است اداره مي شود و در موارد سكوت در اساسنامه و مقررات ياد شده تابع مقررات مربوط به شركهاي دولتي خواهد بود.
ماده 16ـ هيئت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه براي انجام اقداماتي كه موجب پيشبرد فعاليتهاي شركت و تأمين مقاصد و اهداف آن مي شود و اتخاذ تصميم در خصوص آن صراحتاً جزء وظايف عمومي قرار نگرفته، داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره از جمله وظايف و اختيارات زير را دارا مي باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-