فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 1048 /324
تاريخ: 19/ 01/ 1397
بسمه‌تعالي

حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز ‌يكشنبه مورخ 20/ 12/ 1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني


طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱ـ در ماده(۴) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كلمه «سال» حذف و عبارت «شش‌ماه» جايگزين مي‌شود. 
ماده۲ـ ماده(۱۱) قانون به‌شرح زير اصلاح و مواد(۱۲) و (۱۳) آن حذف مي‌شود:

ماده۱۱ـ وظايف هيأت‌رئيسه سني عبارت است از:

۱ـ اداره جلسه افتتاحيه و جلسات بعدي تا زمان انتخاب هيأت‌رئيسه

۲ـ انجام مراسم تحليف

۳ـ قرعه‌كشي براي تعيين اعضاي شعب

۴ـ توزيع اعتبارنامه‌ها بين شعب

۵ـ برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه

۶ـ تمشيت امور اداري مجلس تا زمان انتخاب هيأت‌رئيسه

ماده ۳ـ ماده (۱۴) قانون به ‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۱۴ـ هيأت‌رئيسه سني در اولين جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه مي‌نمايد. اعضاي هيأت‌رئيسه براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌شوند. انتخابات بعدي در سالروز انتخابات هيأت‌رئيسه مي‌باشد و درصورتي كه با تعطيلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مي‌شود. مسؤوليت هيأت‌رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل آغاز مي‌شود.

تبصره۱ـ نمايندگاني كه داوطلب عضويت در هيأت‌رئيسه هستند، بايد حداكثر تا پايان وقت اداري روز افتتاحيه مجلس براي ثبت‌نام به هيأت‌رئيسه سني مراجعه كنند و اين موضوع قبلاً بايد به اطلاع نمايندگان برسد. هيأت‌رئيسه سني موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به همراه تصاوير آنان تهيه كند و در دومين جلسه علني و قبل از برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه در اختيار نمايندگان قرار دهد.

تبصره۲ـ چنانچه اعتبارنامه نماينده‌اي كه براي هيأت‌رئيسه انتخاب شده است به تصويب مجلس نرسد، براي تعيين جايگزين وي مجدد رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.

تبصره ۳ـ پس از تشكيل هيأت رئيسه، گزارش شعب پانزده‌گانه در مجلس قرائت و تصويب اعتبارنامه‌ها اعلام مي‌شود.

ماده ۴ـ در ماده(۱۶) قانون، عبارت «صاحب رأي است» حذف مي‌شود.

ماده ۵ـ جزء(۴) ماده(۲۳) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

۴ـ تعيين نمايندگاني كه در جلسه براي نطق، وقت مي‌خواهند به قيد قرعه

ماده ۶ـ ماده(۳۰) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(۱) و (۲) به آن الحاق مي‌شود:

ماده۳۰ـ اعتبارنامه‌ها به‌همراه ضمائم آن به‌‌موجب جدول حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي كه براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيأت‌رئيسه سني تنظيم شده است، به‌ترتيب به شعب پانزده‌گانه جهت رسيدگي ارجاع مي‌شود. هيأت‌رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌هاي ارجاعي را قبل از آغاز رسيدگي، تكثير كند و در اختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه هر يك از نمايندگان به اعتبارنامه‌اي معترض باشد، ظرف مدت سه‌روز از تاريخ انتشار فهرست مذكور حداكثر تا پايان وقت اداري روز سوم، موظف است اعتراض كتبي خود را امضاء و به انضمام مدارك و اسناد مربوط به شعبه ذي‌ربط تقديم كند.

تبصره۱ـ شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع اعتراض يا حادث‌شدن آن بعد از برگزاري انتخابات را از شوراي نگهبان دريافت كند.

تبصره۲ـ گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت مي‌شود و درصورت عدم امكان، به ترتيب رئيس و يا يكي از نواب رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام مي‌دهد.

ماده ۷ـ ماده(۳۱) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و ماده(۳۳) قانون حذف مي‌شود:

ماده۳۱ـ شعبه موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌روز كاري گزارش تأييد آن دسته از اعتبارنامه‌هاي واصله را كه معترض ندارند، به ‌صورت يكجا به هيأت‌رئيسه ارسال كند تا در جلسه علني گزارش آن قرائت شود و رئيس جلسه تصويب آن را اعلام كند.

اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. در صورتي كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه باشد، گزارش تأييد آن به مجلس ارائه مي‌گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طريق هيأت‌رئيسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود.

تبصره- شعبه موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از بررسي اعتبارنامه از معترض يا معترضان جهت توضيح اعتراض و از نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست. معترض يا معترضان در صورت عدم حضور غيرموجه در شعبه، در جلسه علني حق اعتراض ندارند. موجه‌بودن عدم حضور بايد به تأييد هيأت‌رئيسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط يك بار ديگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشكيل مي‌شود و نظر خود را اعلام مي‌كند.

ماده‌۸ـ در ماده (۳۲) قانون عبارت‌هاي «دوازده روز» و «ده روز» به «پنج روز كاري» اصلاح مي‌شود.

ماده‌۹ـ ماده(۳۴) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده۳۴ـ كميسيون تحقيق حداكثر ظرف مدت پانزده روز به دلايل و توضيحات كتبي شعب و معترض يا معترضان رسيدگي مي‌كند و پس از استماع و بررسي توضيحات معترض يا معترضان و دفاعيات كتبي يا حضوري نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال مي‌كند.

تبصره ۱ـ درصورتي كه تعداد معترضان بيش از سه نفر باشد، مي‌توانند سه نفر را به‌صورت مكتوب معرفي كنند تا در شعبه و كميسيون تحقيق جهت ارائه توضيحات لازم حضور يابند.

تبصره ۲ـ كميسيون تحقيق موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از رسيدگي به اعتبارنامه از معترض يا معترضان و نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به‌عمل آورد.

ماده۱۰ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده ۳۵ـ چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن در مجلس قرائت مي‌شود و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مي‌كند و اعتراضي پذيرفته نمي‌شود و در صورتي كه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداكثر به‌مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به‌مدت سي‌دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع كند ضمن اينكه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.

تبصره1- درصورتي‌كه كميسيون تحقيق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نكند، نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است يا پانزده نفر از نمايندگان مي‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هيأت‌رئيسه درخواست كنند و هيأت‌رئيسه موظف است در اولين فرصت گزارش شعبه را در دستور كار مجلس قرار دهد تا مطابق اين ماده مورد رسيدگي قرار گيرد. به جاي نظر كميسيون، نظر شعبه به مدت پانزده دقيقه مطرح مي‌شود.
تبصره۲- اگر اعتبارنامه مورد اعتراض، در شعبه و كميسيون تحقيق تأييد شود، اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امكان‌پذير نيست و اعتبارنامه مصوب محسوب مي‌شود و رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.
ماده۱۱ـ ماده (۳۷) قانون حذف مي‌شود.

ماده۱۲ـ ماده(۳۸) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۳۸ـ أخذ رأي در مجلس براي اعتبارنامه‌هايي كه در شعبه يا كميسيون تحقيق رد شده است، مخفي و با ورقه انجام مي‌شود.

ماده ۱۳ـ ماده(۳۹) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۳۹ـ نماينده‌اي كه به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند ساير نمايندگان، از كليه حقوق اعم از اعلام رأي و نامزدشدن براي عضويت در هيأت‌رئيسه و سايرانتخابات برخوردار است، ليكن در زمان بررسي اعتبارنامه خود در شعبه، كميسيون تحقيق و مجلس حق رأي ندارد.
ماده۱۴- ماده(۴۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود:
ماده 48- در اجراي اصل نودم (۹۰) قانون اساسي به‌منظور كارآمدي مجلس و نمايندگان در رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه، تشكيلاتي تحت عنوان «ديوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسي» ايجاد مي‌شود. اساسنامه و تشكيلات اين ديوان حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيأت‌رئيسه تهيه و به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌رسد. كليه قوانين و مقررات مرتبط با كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسي و وظايف مصرح در آن به قوت خو.د باقي است.
ماده‌۱5ـ يك بند به عنوان بند(۴) به تبصره ذيل ماده(۵۵) قانون، الحاق و شماره اين تبصره به تبصره(۱) تغيير يافت و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۲) و (۳) به اين ماده به شرح زير الحاق مي‌شود:

۴ـ معرفي دو نامزد به‌عنوان رئيس ديوان محاسبات و دو نامزد به‌عنوان دادستان ديوان محاسبات جهت انتخاب يكي از آنها توسط مجلس شوراي اسلامي

تبصره ۲ـ برخورداري از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقامهاي مديريتي موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 و همطرازان آنان و حداقل بيست سال سابقه كار، از شرايط احراز سمت رئيس و دادستان ديوان محاسبات است.

تبصره۳ـ نحوه انتخاب نامزدهاي رياست و دادستان ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تهيه مي‌شود و به‌تصويب كميسيون آيين‌نامه داخلي مي‌رسد.

ماده16- در ماده(۵۷) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «شوراها و امور داخلي كشور» به عبارت «امور داخلي كشور و شوراها» تغيير مي‌يابد.

ماده17- در ماده(۶۲) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي» به‌عبارت «كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست» تغيير مي‌يابد.

ماده۱8ـ ماده(۶۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۶۶ ـ هرنماينده شش ماه يك‌بار مي‌تواند تقاضاي تغيير كميسيون خود را به هيأت‌رئيسه مجلس ارائه كند. انتقال به كميسيون ديگر با رعايت نصاب مقرر در اين آيين‌نامه و با موافقت اكثريت اعضاي كميسيون‌هاي ذي‌ربط امكان‌پذير است.

ماده19ـ در سطر اول ماده(۱۰۴) قانون بعد از كلمه «كميسيون‌ها» عبارت «و ساير موضوعات طبق اين آيين‌نامه» اضافه مي‌شود.

ماده20ـ اصلاحات زير در ماده(۱۱۲) قانون به‌عمل مي‌آيد:
1- حذف شد.
2ـ در بند (ج) تعداد «ده نفر» به «پنج نفر» كاهش مي‌يابد.

3ـ تبصره بند (ه‍) اين ماده به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- در كليه مواردي كه در اين آيين‌نامه نمايندگان مي‌توانند به‌عنوان موافق يا مخالف صحبت كنند و به‌موقع در لوح يا دستگاه الكترونيك ثبت‌نام كرده‌اند، اسامي آنان توسط يكي از اعضاي هيأت‌رئيسه به قيد قرعه انتخاب و اعلام مي‌شود. افراد تعيين‌شده حق واگذاري نوبت خود به نماينده ديگر را دارند.

ماده۲1ـ جز(۲) بند(هـ) ماده(۱۲۱) موضوع نصاب انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، به رديف ششم بند(و) همان ماده انتقال مي‌يابد و ترتيب رديفها اصلاح مي‌شود.

ماده۲2ـ در تبصره ماده (۱۲۲) قانون، عبارت «حداقل ده ثانيه» حذف و عبارت «سي ثانيه از زمان شروع رأي‌گيري به فوريت» جايگزين مي‌شود.
ماده۲۳- حذف شد.
ماده۲۴- حذف شد.
ماده۲5ـ بند(ب) ماده (۱۵۳) و اجزاء(۱) تا (۵) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ب) پس از تصويب كليات، به جزئيات طرحها و لوايح به ترتيب زير رسيدگي مي‌شود و در صورت وجود مخالف هر ماده، يك مخالف و يك موافق و پس از آن نماينده دولت و سخنگوي كميسيون هريك حداكثر پنج دقيقه صحبت مي‌كند.

۱ـ در ابتداء، ماده‌واحده و يا هر يك از مواد يا اجزاء توسط يكي از اعضاي هيأت‌رئيسه قرائت مي‌شود، سپس پيشنهادهاي چاپ‌شده كميسيون‌هاي فرعي و نمايندگان به‌ترتيب براي بازگشت به لايحه يا طرح، حذف كل يا جزء و پيشنهاد اصلاحي به‌شرح فوق مطرح مي‌شود و رأي‌گيري به عمل مي‌آيد. در اين مرحله پيشنهاد حذف كل يا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذيرفته مي‌شود.

۲ـ اگر پيشنهاد چاپ شده‌اي مطابق بند (۱) وجود نداشته باشد، مصوبه كميسيون اصلي درخصوص ماده‌واحده، هر يك از مواد يا اجزاء به رأي گذاشته مي‌شود.

۳ـ در صورت عدم تصويب موارد مذكور در بندهاي (۱) و (۲)، مجدداً پيشنهاد حذف در مجلس پذيرفته و در مورد آن رأي‌گيري مي‌شود.

۴ـ پس از مراحل فوق، براي ماده مورد بحث با اصلاحات انجام‌ شده رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و چنانچه به تصويب نرسيد، پيشنهادهاي جديد قابل طرح است و در صورت عدم وجود پيشنهاد جديد جهت بررسي مجدد به كميسيون اصلي ارجاع مي‌شود.

۵ـ در هر مرحله كه پيشنهاد اصلاح، بازگشت به لايحه يا طرح و يا مصوبه كميسيون اصلي به تصويب مجلس برسد، پيشنهاد الحاقي مرتبط و غيرمغاير با مصوبه به تشخيص رئيس جلسه، به ترتيب كميسيون‌هاي فرعي و نمايندگان مطرح و رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.

ماده26ـ در ماده(۱۵۴) قانون به جاي عبارت «در اين صورت اولين مخالف و موافق (براساس تابلوي مخصوص ثبت‌نام يا دستگاه الكترونيك) هر يك به‌مدت پنج دقيقه صحبت مي‌كنند» عبارت «در اين صورت مخالف و موافق از بين ثبت‌نام‌كنندگان در لوح يا دستگاه الكترونيك به قيد قرعه تعيين مي‌شوند، كه هريك مي‌توانند به مدت پنج دقيقه صحبت كنند» جايگزين مي‌شود.

ماده۲7ـ جزء(۳) ماده(۱۶۵) قانون، به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۳ـ گزارش كميسيون حداكثر سه روز كاري پس از تصويب فوريت، به هيأت‌رئيسه ارسال مي‌شود تا در دستور كار مجلس قرار گيرد. 

ماده28 ـ در ماده(۱۶۸) قانون از عبارت «اعلام و به ترتيب» تا انتهاي ماده به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«اعلام و در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار مي‌گيرد.»

ماده۲9ـ در ماده(۱۸۴) قانون، اصلاحات زير اعمال مي‌شود:

۱ـ صدر ماده به اين شرح اصلاح مي‌شود:

ماده۱۸۴ـ «دولت موظف است حداكثر تا پايان خردادماه سال پاياني قانون برنامه پنجساله توسعه، لايحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعدي را به مجلس تقديم كند. اين لايحه به‌صورت يك‌شوري و به‌شرح زير رسيدگي مي‌شود.»

۲ـ متن زير به انتهاي بند (ج) اضافه مي‌شود:

ج- ... و گزارش مسكوت ‌ماندن پذيرفته نيست. چنانچه گزارش كميسيون تلفيق مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، موضوع به دولت اعلام مي‌شود تا حداكثر ظرف مدت يك ماه لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.

۳ـ در بند (د) بعداز عبارت «پس از آن» به جاي عبارت «كميسيون و دولت» عبارت «دولت و كميسيون» جايگزين مي‌شود.

ماده30ـ تبصره (۳) ماده(۱۸۶) قانون، به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ۳ـ كميسيون موظف است گزارش خود را ارائه كند و گزارش مسكوت ‌ماندن از كميسيون تلفيق پذيرفته نيست. چنانچه گزارش كميسيون مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، مراتب به دولت اعلام مي‌شود تا حداكثر ظرف مدت دو هفته لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.

ماده31ـ يك مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با عنوان طرحهاي تنقيحي شامل مواد (۱۹۲) مكرر (۱) و (۲) به‌شرح زير الحاق و شماره مبحث‌هاي بعدي به‌ترتيب اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۹۲ مكرر۱ـ متن پيشنهادي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به‌منظور تنقيح قوانين تهيه شده است، با امضاي حداقل پانزده نفر از نمايندگان به‌عنوان طرحهاي تنقيحي به رئيس جلسه تقديم مي‌شود. هيأت‌رئيسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به كميسيون‌هاي مربوط اقدام مي‌كند.

 ماده ۱۹۲مكرر۲ـ گزارش طرحهاي تنقيحي به صورت يك‌شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پس از گزارش سخنگوي كميسيون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتيب يك مخالف و يك موافق و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهائي سخنگوي كميسيون به مدت پنج دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.

در صورت عدم تصويب گزارش مزبور، مجدداً به كميسيون ارجاع مي‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند، تا حسب روال اين ماده رسيدگي شود.
ماده۳۲- حذف شد.
ماده۳۳- حذف شد.
ماده۳۴- حذف شد.


ماده 35ـ يك تبصره به جزء(۵) ماده(۲۰۹) قانون الحاق مي‌شود:

۵ ـ...

تبصره ۴ـ جهت رعايت حق نمايندگان براي ايفاي وظايف نظارتي، هيأت‌رئيسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا سؤالات نمايندگاني كه در مجلس طرح نشده يا تعداد كمتري از سؤالات آنان در دستور قرار گرفته است، با اولويت بررسي و در دستور كار قرار گيرد.

ماده36ـ فراز دوم ماده(۲۱۰) قانون، به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۲۱۰ـ

... در صورتي كه اكثر نمايندگان حاضر از پاسخ وزير قانع نشوند، به منزله واردبودن سؤال است و رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس‌ جمهور جهت رسيدگي ارجاع دهد.
ماده۳۷- حذف شد.
ماده38ـ يك بند به عنوان بند(۱۱) به ماده(۲۱۸) قانون الحاق مي‌شود:

۱۱ـ هر نماينده به‌عنوان ناظر به‌طور همزمان فقط مي‌تواند حداكثر در دو مجمع، هيأت يا شوراي غيراستاني عضويت داشته باشد.

ماده۳9ـ در ماده(۲۲۳) قانون، بعد از عبارت «حداكثر ظرف يك هفته» عبارت «ضمن اطلاع‌رساني به استيضاح‌كنندگان و دعوت كتبي» جايگزين عبارت «با دعوت از استيضاح‌كنندگان و» مي‌شود.

ماده40ـ قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/ 10/ 1372 از موضوع ماده(۲) قانون مدني نسخ و متن زير به‌عنوان يك ماده به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي ـ مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهائي لازم‌الاجراء و از شمول ماده (۲) قانون مدني مستثني است.

ماده41ـ در كليه مواد قانون عبارت «هيأت‌رئيسه دائم» به «هيأت‌رئيسه» تغيير مي‌كند.

ماده 42ـ در كليه مواد قانون و عناوين آن عبارت «كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي» به «كميسيون آيين‌نامه داخلي» تغيير مي‌يابد.

طرح فوق مشتمل بر سي و شش ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.

علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-