فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظريه شوراي نگهبان
شماره: 4771
تاريخ: 2/ 5 /72
رياست محترم دادگاه كيفري يك شعبه 2 اراك

نامه شماره 1423 مورخ 22/ 10/ 71 در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام ميگردد:
منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذكور در قانون ديات و قانون مجازات اسلامي اين كه استخوان بكلي از فصل بيرون آمده باشد كه قهراً قسم خاصي از دررفتگي است نه مطلق دررفتگي و مقصود بريده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نيست و با اين برداشت ماده مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-