فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:28584/ 30367
تاريخ: 28/ 5/ 1383

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت كه در جلسه مورخ 14/ 5/ 1383 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام لازم ارسال مي­شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/ 5/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 13897/ 100 مورخ 14/ 5/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و مصوبه شماره 76016/ 1901 مورخ 24/ 4/ 1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند «ب» ماده (1) قانون مذكور، با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه شركت طرح و توسعه تلفن ايران (ثبت شده به شماره 18347) به شركت ارتباطات زيرساخت، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ «شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران» با اصلاح اساسنامه و وظايف به «شركت ارتباطات زيرساخت» تغيير نام مي­يابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي­شود.
ماده 2 ـ تعريف شركت ارتباطات زيرساخت: شبكه ارتباطات زيرساخت عبارت از مجموعه سيستمهاي مخابراتي از قبيل مراكز مايكروويو بين شهري و بين­الملل، شبكه اصلي فيبرنوري، ايستگاههاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سوئيچ راه دور (pc, sc) و بين الملل (ISC) است كه تأمين ظرفيت انتقال و راه­يابي و ترافيك بين شهري و بين­الملل مورد نياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه­هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي را برعهده دارد.
ماده 3 ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي­گردد:
هدف از تشكيل شركت، مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره­برداري شبكه ارتباطات زيرساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن مي­باشد كه با استفاده از فناوريهاي جديد ارتباطي در قالب طرحها و برنامه­هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) در زمينه نظارت، تصويب طرح­
هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي­يابد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-