فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بتاريخ: 1360/8/23
شماره: 20893

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
همانطوريكه استحضار دارند بموجب ماده يك قانون ملي شدن بانكها مصوبه مورخ 58/3/17 شوراي انقلاب كليه بانكها، ملي اعلام گرديده و بر طبق لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهر ماه 1358 اداره خواهد شد و طبق لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 1358/9/28 بانك ملي ايران نيز مشمول لايحه فوق‌الذكر ميباشد.
اكنون خواهشمند است دستور فرمائيد بررسي فرموده و با توجه به اطلاق عبارت ذيل در قانون ملي شدن بانكها، مصوب 58/3/17 :
 "... از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام ميگردد..."
نظر خود را مرقوم دارند كه بانك ملي ايران جزو بانكهاي ملي شده بشمار مي‌آيد يا خير؟
نظر بفوريت امر مستدعي است در اعلام نظريه تسريع فرمايند موجب مزيد امتنان خواهد بود.

بانك ملي ايران‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-