فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10137
تاريخ: 1366/10/29
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 32851/250/د.ه‍ مورخ 1366/10/22:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام مي‌شود:
"با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سؤال عليه طرفي كه ملحق ميشود نتيجتةً آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مرتب ميشود در حكم موافقت‌نامه است و بايد بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد".%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-