فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 29988/250/د.ه‍
تاريخ: 1366/4/22
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
لطفاً نظر آن شورا را در تفسير اصل هفتاد قانون اساسي كه به رئيس جمهور و نخست وزير وزراء حق داده مطالبشان را در جلسات مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايند، بفرمائيد كه آيا اين حق مطلق است و در هر مورد كه مطلبي دارند در محدوده آئين‌نامه مجلس حق دارند بگويند؟ يا اينكه حق محدود به مطالب و موضوعات در دستور است؟
و در فرض محدوديت، آيا اين حق شامل مواردي از قبيل گزارش كميسيونهاي اصل نود و سئوالات واصل 76 و اظهارات نمايندگان در نطقهاي پيش از دستور ميشود يا محدود به لوايح و طرحها است؟
و در هر صورت اين حق اظهار نظر محدود به زمان انجام دستور است يا اينكه ممكن است قبل يا بعد از آن انجام شود و اطلاق اصول فوق‌الذكر با اطلاق اصل هفتاد قانون اساسي چگونه قابل جمع است؟
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
66/4/20
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-