فايل ضميمه :
        هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/ 5/ 1398 اساسنامه برخي شركت­هاي آب منطقه­اي را اصلاح كرده و در راستاي اجراي ذيل اصل (85) قانون اساسي براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال نموده است.
اصلاحات اساسنامه­هاي يادشده همگي از يك سنخ و مربوط به افزايش سرمايه شركت­هاي يادشده بوده و مغاير قانون اساسي نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-