فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1585/ 21/ 75
تاريخ:26/ 12/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 15144 مورخ 25/ 12/ 1375:
اساسنامه شركت سهامي اب استان لرستان كه در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 26/ 12/ 1375 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ضمنا ذيل ماده 7 نسبت به 15 سهم متعلق به شركت آب منطقه اي تهران بايد اصلاح شود و كلمه (رئيس) در سطر دوم ماده 25 از قلم افتاده و حرف (و) در آخر ماده 29 زايد است.
قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-